Regulamin systemu SkyCash

Obowiązujący od 18 listopada 2017

Pobierz aktualny regulamin użytkownika systemu SkyCash (pdf)

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez SkyCash usług płatniczych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z zawarcia przez nich umowy ramowej o usługę płatniczą, zasady korzystania przez Użytkowników z Systemu SkyCash, w tym z elektronicznego instrumentu płatniczego SkyCash. Niniejszy regulamin określa również zasady korzystania z aplikacji mobilnych udostępnianych przez SkyCash dla celów korzystania z Systemu SkyCash.
 2. System SkyCash jest obsługiwany przez SkyCash Poland S.A., która prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych („Ustawa”) oraz, co do której Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi postępowanie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

2. Definicje

 1. SkyCash - SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969; REGON: 22067719800000, kapitał zakładowy: 10 820 000,00, w całości opłacony, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
 2. System SkyCash (System) – system płatności składający się z powiązań pomiędzy płatnikami, odbiorcami płatności, SkyCash oraz Akceptantami, w ramach którego obowiązują wspólne zasady realizacji Płatności, ich wykonywania, przyjmowania zapłaty przy użyciu Instrumentu Płatniczego SkyCash oraz rozliczeń z tego tytułu;
 3. Instrument Płatniczy SkyCash – przedpłacony instrument płatniczy umożliwiający wykonywanie Płatności w Systemie SkyCash;
 4. Konto SkyCash - rachunek płatniczy prowadzony przez SkyCash w Systemie SkyCash, któremu odpowiada indywidualny dla każdego Użytkownika wirtualny numer bankowego rachunku technicznego;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Rejestracja – założenie Konta SkyCash w Systemie SkyCash przez Użytkownika;
 7. Umowa – zawierana z chwilą rejestracji na czas nieokreślony umowa ramowa o usługę płatniczą, na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest Instrument Płatniczy SkyCash, regulująca wykonywanie indywidualnych Płatności;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ukończone 13 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca, który został zarejestrowany w Systemie SkyCash oraz posiada Konto SkyCash;
 9. Klient – osoba zainteresowana Rejestracją w Systemie SkyCash oraz założeniem Konta SkyCash;
 10. Akceptant – gmina lub przedsiębiorca, który na podstawie umowy ze SkyCash przyjmuje za pośrednictwem Systemu SkyCash zapłatę za oferowane usługi bądź towary (zarówno poprzez Internet, jak i we wszelkich miejscach w których prowadzi działalność);
 11. Unikatowy Identyfikator Użytkownika – numer telefonu komórkowego Użytkownika służący do jego identyfikacji;
 12. Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash – rachunek bankowy, na którym rozliczane są Płatności w Systemie SkyCash;
 13. Bank Rozliczeniowy – bank, który prowadzi Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash;
 14. Rachunek Bankowy Użytkownika – rachunek bankowy Użytkownika, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, służący do przekazywania środków pieniężnych do systemu SkyCash i na który Użytkownik może przekazywać środki z Systemu SkyCash;
 15. Autoryzacja – zgoda Użytkownika na wykonanie Płatności;
 16. PIN - czterocyfrowy kod służący do potwierdzenia Zlecenia Płatniczego w systemie SkyCash;
 17. Zlecenie Płatnicze – skierowane do SkyCash oświadczenie Użytkownika zawierające polecenie wykonania Płatności;
 18. Płatność – transfer środków pieniężnych dokonywany za pośrednictwem Systemu SkyCash;
 19. SkyCash Mobile - aplikacja instalowana nieodpłatnie w telefonie komórkowym Użytkownika; w celu zainstalowania i korzystania z aplikacji Klient powinien posiadać telefon komórkowy spełniający parametry techniczne udostępnione na stronie internetowej SkyCash;
 20. SkyCash Web - wersja Systemu SkyCash dostępna przez Internet; w celu korzystania ze SkyCash Web Klient powinien zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową;
 21. BOK SkyCash - Biuro Obsługi Klienta SkyCash, infolinia telefoniczna prowadzona przez SkyCash;
 22. Formatka Reklamacyjna - elektroniczny formularz widoczny w SkyCash Web, służący do zgłaszania reklamacji przez Użytkowników, który zawiera zestaw informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi reklamacji;
 23. Tabela Opłat i Prowizji -stanowiąca załącznik do Regulaminu Tabela, obejmująca zestawienie wszystkich opłat i prowizji pobieranych w ramach systemu SkyCash. Tabela Opłat i Prowizji zawiera również zestawienie usług, które są nieodpłatne w ramach Systemu SkyCash;
 24. Zamknięcie Konta SkyCash – czynność techniczna polegająca na zakończeniu prowadzenia Konta SkyCash Użytkownika dokonywana przez SkyCash po wygaśnięciu Umowy i wycofaniu wszystkich środków zgromadzonych uprzednio na tym Koncie.

3. Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji Klient podaje zaszyfrowanym kanałem internetowym udostępnionym przez SkyCash (SkyCash Mobile, SkyCash Web) następujące dane:
  1. nazwę Użytkownika;
  2. numer telefonu komórkowego Użytkownika;
  3. adres e-mail Użytkownika (nie może to być adres skrzynki e-mail, do której dostęp z poziomu telefonu jest niezabezpieczony).
 2. Nazwa Użytkownika podawana podczas rejestracji w przypadku osoby fizycznej musi zawierać wyłącznie imię i nazwisko a w przypadku przedsiębiorcy imię i nazwisko oraz nazwę firmy Użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie w nazwie Użytkownika nazw lub nazwisk innych osób oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 3. W przypadku utraty PIN-u na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail wysłane zostanie przypomnienie. SkyCash nie odpowiada za utratę środków z Konta SkyCash w przypadku kradzieży telefonu automatycznie odbierającego e-maile wysyłane na podany przy rejestracji adres e-mail, jeśli dostęp do telefonu lub skrzynki e-mail nie był zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Korzystanie z promocji organizowanych przez lub przy współudziale SkyCash wymaga Rejestracji.
 5. Użytkownik samodzielnie ustala PIN do potwierdzania Płatności oraz hasło dostępu do SkyCash Web.
 6. Z chwilą Rejestracji, do której dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail lub SMS na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres e-mail/numer telefonu) potwierdzenia dokonania rejestracji, zostaje zawarta pomiędzy SkyCash a Użytkownikiem Umowa, na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest Instrument Płatniczy SkyCash oraz na podstawie której SkyCash zobowiązany jest do wykonywania usług przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu, w tym do wykonywania indywidualnych Płatności.
 7. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach Systemu SkyCash może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w formie tabeli opłat i prowizji (TOiP), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. SkyCash nie pobiera opłat za korzystanie ze środków porozumienia się na odległość z Systemem. Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty takich kosztów innym podmiotom wg taryfy operatora telekomunikacyjnego lub internetowego.
 9. Po wykonaniu Płatności SkyCash udostępnia poprzez System SkyCash informacje umożliwiające zidentyfikowanie Płatności i jej kwoty oraz opłat, o ile zostały pobrane, a w przypadku kilku transakcji płatniczych tego samego rodzaju i na rzecz tego samego odbiorcy - informacje o całkowitej kwocie tych transakcji płatniczych i opłatach z tego tytułu, o ile zostały pobrane.
 10. W ramach wykonywania Umowy SkyCash będzie informować Użytkownika, za pośrednictwem Systemu SkyCash, tj. przy pomocy telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej, o możliwościach i warunkach dokonywania Płatności za pomocą Systemu SkyCash, w tym o możliwości dokonania zapłaty za pomocą Systemu SkyCash za towary lub usługi oferowane przez Akceptantów.
 11. Językiem stosowanym w relacjach SkyCash z użytkownikiem jest język polski.
 12. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SkyCash z Użytkownikiem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
 13. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą użytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną.
 14. Użytkownik może korzystać z Systemu oraz aplikacji SkyCash mobile po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia elektronicznego, w szczególności takiego jak komputer, telefon, inne urządzenie mobilne, z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu system operacyjnym i przeglądarką internetowej;
  2. urządzenie powinno być wyposażone w system operacyjny w wersji aktualnie wspieranej przez SkyCash. Informacja o systemie operacyjnym, aktualnie wspieranym przez SkyCash, oraz wymaganej wersji tego systemu, znajduje się na stronie internetowej www.skycash.com.

4. Użytkownicy

 1. Użytkownikiem SkyCash może zostać, po dokonaniu Rejestracji:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego;
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) zakładane jest Konto firmowe.

5. Akceptanci

 1. Zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, w tym zasady zwrotu lub reklamacji towarów/usług zakupionych przez Użytkownika od Akceptanta, zasady rozwiązania umowy zawartej przez Użytkownika z Akceptantem, reguluje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem.
 2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie lub zaniechanie działania przez Akceptanta, w szczególności za skutki prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w momencie dokonywania Płatności, posiadanie przez niego wymaganych prawem zezwoleń, jak również za odmowę przyjęcia Płatności.
 3. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez Akceptanta. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Akceptanta umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem w chwili dokonania Płatności, Użytkownik zwraca się z reklamacją do Akceptanta, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą u tego Akceptanta.

6. Konto SkyCash

 1. Płatności za pomocą Instrumentu Płatniczego SkyCash dokonywane są w ciężar środków finansowych udostępnionych SkyCash przez Użytkownika, które ewidencjonowane są na Koncie SkyCash.
 2. Jedynym właścicielem Rachunku Rozliczeniowego Systemu SkyCash, w ramach którego tworzone jest Konto SkyCash, jest SkyCash.
 3. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik może udostępniać swoje środki pieniężne dla potrzeb Płatności, poprzez doładowanie własnego Konta SkyCash:
  1. przelewem bankowym z Rachunku Bankowego Użytkownika; koszty przelewu pokrywane są przez Użytkownika;
  2. wpłatą gotówkową u dostawcy świadczącego usługi przekazów pieniężnych na Konto SkyCash; koszty wpłaty pokrywane są przez Użytkownika;
  3. za pośrednictwem agregatora płatności Przelewy 24 lub innych, z którymi SkyCash zawarł stosowną umowę; prowizja agregatora pokrywana jest przez Użytkownika;
  4. przy użyciu własnej karty płatniczej wydanej pod auspicjami Visa lub MasterCard (z zastrzeżeniem kart przedpłaconych lub anonimowych wydanych przez podmioty inne niż banki),
  5. w inny sposób przewidziany w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym Użytkownika w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
 4. Doładowanie Konta SkyCash w sposób określony w ust. 3 pkt 1),2) powyżej powoduje wzrost wartości Konta SkyCash o wartość nominalną kwoty zasilenia, którą został obciążony Rachunek Bankowy Użytkownika.
 5. Doładowanie Konta SkyCash w sposób określony w ust. 3 pkt 4) powyżej powoduje wzrost wartości Konta SkyCash o wartość kwoty zasilenia pomniejszoną o opłatę wskazaną w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji.
  Doładowanie Konta SkyCash może nastąpić również środkami z tytułu udzielonego Użytkownikowi kredytu płatniczego. SkyCash udziela Użytkownikom kredytu płatniczego na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie.
 6. Dostęp do Konta SkyCash za pośrednictwem SkyCash Web wymaga każdorazowego podawania numeru telefonu oraz hasła dostępu Użytkownika, jeśli numer ten nie jest zapamiętany przez przeglądarkę internetową. W przypadku SkyCash Mobile numer telefonu oraz hasło dostępu Użytkownika przypisane są na stałe do telefonu i nie muszą być każdorazowo wprowadzane przez Użytkownika.
 7. Udostępnienie Konta SkyCash osobom trzecim, poprzez ujawnienie hasła dostępu lub numeru telefonu Użytkownika, jest zabronione.
 8. Konto SkyCash może być doładowane wyłącznie przez Użytkownika SkyCash i wyłącznie w celu dokonywania płatności własnych Użytkownika. Konto SkyCash nie może służyć przyjmowaniu wpłat od osób trzecich, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 pkt 1) oraz § 8 ust. 12 pkt 1) Regulaminu.
 9. Użytkownik ma prawo do wycofania środków z Konta SkyCash poprzez zlecenie Płatności w następujący sposób:
  1. płatność w ramach Systemu SkyCash do innego Użytkownika;
  2. płatność w ramach Systemu SkyCash do osoby niezarejestrowanej jeszcze w Systemie SkyCash, która podjęła przekazaną kwotę poprzez dokonanie Rejestracji w ciągu 5 kolejnych dni kalendarzowych;
  3. płatność u Akceptanta;
  4. przelew na Rachunek Bankowy Użytkownika po dokonaniu jego weryfikacji przez Użytkownika zgodnie z ust. 10 poniżej;
  5. w inny sposób przewidziany w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym Użytkownika w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
  przy czym opłaty manipulacyjne związane z poszczególnymi sposobami zasilania Konta SkyCash oraz wycofywania środków z Konta SkyCash zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji.
 10. Użytkownik może wypłacić środki z Konta SkyCash w sposób wskazany w ust. 9 pkt 4 powyżej po uprzednim przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanego rachunku bankowego oraz tożsamości Użytkownika na stronie www.skycash.com w zakładce Weryfikacja Użytkownika.
 11. Użytkownik ma prawo dokonania, poprzez SkyCash Web, zmiany indywidualnych ustawień w zakresie:
  1. numeru PIN;
  2. adresu e-mail Użytkownika służącego do komunikacji ze SkyCash;
  3. numeru Rachunku Bankowego Użytkownika (w przypadku braku zmiany, System SkyCash przyjmuje, że jest to numer rachunku, z którego dokonano pierwszego zasilenia przelewem na Konto SkyCash Użytkownika).
 12. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu, zgłoszenia utraty hasła dostępu, PINu do Konta SkyCash oraz dostępu do e-maila podanego przy rejestracji, braku aktywności na Koncie SkyCash (niewykonanie żadnej Płatności) przez okres 12 miesięcy, SkyCash ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę lub zablokować Konto SkyCash, zgodnie z § 10 ust. 11 Regulaminu. Zgromadzone środki, pomniejszone o opłatę manipulacyjną określoną w Tabeli Opłat i Prowizji, SkyCash zobowiązany jest przekazać na Rachunek Bankowy Użytkownika, lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany – na nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny dedykowany danemu Użytkownikowi, inny niż Konto SkyCash.
 13. SkyCash ma prawo wstrzymać lub uniemożliwić realizację Płatności zawierających w polu wiadomość słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. B UŚUDE Użytkownicy nie mogą dostarczać przez System SkyCash treści o charakterze bezprawnym.
 14. SkyCash ma prawo dokonywać aktualizacji oprogramowania SkyCash Web oraz SkyCash Mobile instalowanego w telefonie Użytkownika. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu. W celu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik każdorazowo akceptuje proponowane przez SkyCash aktualizacje.

7. Obsługa reklamacji

 1. Użytkownik ma dostęp do elektronicznej wersji historii Płatności w czasie rzeczywistym poprzez SkyCash Web oraz skróconej listy ostatnich Płatności poprzez SkyCash Mobile.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących historii Płatności, a w szczególności sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje zrealizowanej Płatności, kontaktuje się ze SkyCash poprzez wypełnienie Formatki Reklamacyjnej, która powinna zawierać:
  1. nazwę Użytkownika;
  2. Unikatowy Identyfikator Użytkownika;
  3. datę reklamowanej Płatności;
  4. godzinę, kiedy reklamowana Płatność miała miejsce;
  5. kwotę reklamowanej Płatności.
 3. SkyCash może w stosownych przypadkach pośredniczyć w procesie reklamacji i zwrotu płatności dokonywanych w Systemie SkyCash za pomocą kart płatniczych wydanych w czterostronnych organizacjach płatniczych (chargeback). W takim przypadku reklamacja powinna zawierać informacje określone przez wydawcę karty płatniczej (najczęściej bank).
 4. Zasady reklamacji i zwrotów płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych (chargeback) określa umowa na korzystanie z karty płatniczej zawarta przez Użytkownika z wydawcą karty płatniczej.
 5. Formatka Reklamacyjna będzie widoczna w module Obsługa Klienta po zalogowaniu się do Konta SkyCash w SkyCash Web.
 6. Użytkownik ma również możliwość zgłoszenia reklamacji:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@skycash.com,
  2. telefonicznie pod wskazanym numerem BOK SkyCash
  3. poprzez przesłanie pisma z dopiskiem: Reklamacja, które będzie zawierało dane wymagane w Formatce Reklamacyjnej, na adres: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
 7. Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu 13 miesięcy kalendarzowych (poczynając od momentu dokonania Płatności i wykazania jej w historii Płatności lub od dnia kiedy Płatność miała być wykonana). Niezłożenie reklamacji w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń Użytkownika wobec SkyCash z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności.
 8. SkyCash poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile klient złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny nadawcy.
 9. SkyCash udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Za datę wysłania uważa się, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji: datę wysłania wiadomości e-mail, datę kontaktu telefonicznego lub datę nadania pisma w urzędzie pocztowym.
 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, SkyCash przekaże Użytkownikowi informację zawierającą:
  1. wyjaśnienie przyczyny opóźnienia,
  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
  3. określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 11. Użytkownik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad SkyCash (Komisja Nadzoru Finansowego) skargę na działanie SkyCash, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w przypadku odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatniczych.
 12. Klient ma prawo zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

8. Płatności w systemie SkyCash

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności w Systemie SkyCash jest posiadanie na Koncie SkyCash Użytkownika wystarczającej ilości środków pieniężnych.
 2. Do dokonania Płatności przez Użytkownika wystarczające jest podanie Unikatowego Identyfikatora Użytkownika.
 3. Momentem otrzymania przez SkyCash Zlecenia Płatniczego jest moment przekazania SkyCash zlecenia Użytkownika poprzez System SkyCash.
 4. Płatności w Systemie SkyCash są nieodwołalne i nieodwracalne od chwili otrzymania przez SkyCash informacji o Autoryzacji.
 5. Płatności w systemie SkyCash są realizowane zgodnie z umową z Akceptantem, który przyjmuje zapłatę Instrumentem Płatniczym SkyCash.
 6. Kwota pojedynczej Płatności w Systemie SkyCash nie może przekroczyć 2000 złotych.
 7. Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej powyżej 50 złotych dziennie, w szczególności Płatności u Akceptanta lub do innego Użytkownika oraz zmiana ustawień Konta SkyCash wymagają potwierdzenia numerem PIN.
 8. Dokonanie Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej poniżej 50 złotych będzie wymagać potwierdzenia numerem PIN, jeżeli Użytkownik wprowadzi takie ustawienie w ramach Konta SkyCash.
 9. Potwierdzenie Płatności numerem PIN przez Użytkownika, oznacza Autoryzację Płatności. Potwierdzenie Płatności numerem PIN nie jest wymagane w przypadku transakcji w kwocie niższej niż 50 złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej.
 10. Autoryzacja przez Użytkownika Płatności numerem PIN jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na rozliczenie Płatności i poniesienie jej kosztów. W przypadku transakcji o wartości poniżej 50 złotych autoryzacja Płatności numerem PIN nie jest konieczna, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej.
 11. Przekazywanie numeru PIN osobom trzecim jest niedozwolone.
 12. W Systemie SkyCash Użytkownicy mają prawo do dokonywania następujących Płatności:
  1. Płatność do innego Użytkownika SkyCash;
  2. Płatność u Akceptantów;
  3. Płatność na Rachunek Bankowy Użytkownika,
  4. innych przewidzianych w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym Użytkownika w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
 13. System SkyCash umożliwia otrzymanie Płatności od innego Użytkownika, w ramach Systemu SkyCash (przelew pomiędzy Użytkownikami). Prawidłowość danych Użytkownika, który ma być odbiorcą Płatności, jest w takim przypadku weryfikowana poprzez podanie Użytkownikowi, który dokonuje Płatności, nazwy Użytkownika przypisanej w Systemie SkyCash do danego numeru telefonu komórkowego odbiorcy.
 14. SkyCash na bieżąco informuje Użytkowników o nowych funkcjonalnościach oraz nowych rodzajach Płatności, których będzie można dokonywać poprzez SkyCash.

9. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Systemu SkyCash jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do Internetu, zarejestrowanego w Polsce (niezależnie od tego, czy jest to telefon w abonamencie dla klienta indywidualnego, w abonamencie dla przedsiębiorcy, czy też w taryfie przedpłaconej).
 2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń SkyCash w zakresie zasad bezpieczeństwa transakcji płatniczych w systemie SkyCash.
 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane uwierzytelniające (w tym kod PIN oraz dane podane w trakcie zakładania Konta) w taki sposób, aby nie dostał się on w posiadanie osób nieuprawnionych.
 4. Zaleca się, aby Użytkownik Systemu upewnił się, czy jego środowisko komputerowe i środowisko jego urządzenia mobilnego jest bezpieczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i stosowania podstawowych metod zabezpieczeń komputera i telefonu. Metody zabezpieczeń, które powinny być stosowane:
  1. programy antywirusowe i antyspamowe, przy czym istotne jest, aby je na bieżąco aktualizować,
  2. zapory sieciowe – firewall,
  3. aktualizacja systemów operacyjnych komputera, instalowanie poprawek, wydanych przez producenta systemu operacyjnego,
  4. stosowanie haseł zabezpieczających dostęp do komputera, wygaszaczy ekranu chronionych hasłem – szczególnie jeśli poza Użytkownikiem z komputera korzysta więcej osób;
  5. nieudostępniania swojego Konta/dostępu do aplikacji innym osobom;
  6. czyszczenie rejestrów, plików cookies;
  7. niekorzystanie z opcji automatycznego zapamiętywania przez urządzenie Użytkownika loginów/haseł dostępu do Systemu SkyCash/aplikacji SkyCash.
 6. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do autoryzacji Użytkownik powinien natychmiast te dane zmienić lub dokonać blokady dostępu do Systemu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa systemu SkyCash oraz rekomendacje SkyCash dotyczące bezpiecznego korzystania z Systemu zamieszczone są na stronach internetowych SkyCash (www.skycash.com).
 8. Użytkownik powinien przestrzegać rekomendacji i zaleceń, o których mowa w ust. 7.
 9. Użytkownik SkyCash ma obowiązek:
  1. korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash zgodnie z Umową i Regulaminem;
  2. niezwłocznego zgłaszania SkyCash stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia indywidualnych zabezpieczeń Instrumentu Płatniczego SkyCash lub nieuprawnionego dostępu do tego Instrumentu, w szczególności dotyczy to sytuacji wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie loginu i hasła lub telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINu do Konta SkyCash lub dostępu do e-maila wskazanego w Systemie SkyCash;
  3. od chwili Rejestracji, podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszania indywidualnych zabezpieczeń tego Instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania telefonu komórkowego, PIN oraz haseł dostępu do Instrumentu Płatniczego SkyCash z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 2) niniejszego paragrafu Użytkownik dokonuje pocztą elektroniczną na adres: bok@skycash.com lub poprzez formularz kontaktowy na SkyCash Web.
 11. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 150 euro w złotych polskich, jeśli nieautoryzowana Płatność jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym przez Użytkownika Instrumentem Płatniczym SkyCash, loginem, hasłem, telefonem Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINem do Konta SkyCash lub e-mail wskazanym w Systemie SkyCash,
  2. nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika obowiązku określonego w ust. 9 pkt 3 powyżej lub przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego SKyCash, loginu, hasła, telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINu do Konta SkyCash lub e-mail wskazanego w Systemie SkyCash.
 12. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 10 powyżej Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane Płatności, chyba że doprowadził do nich umyślnie. Jeśli dokonanie zgłoszenia nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie SkyCash, Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane Płatności, chyba że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie.
 13. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności w pełnej wysokości, jeśli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych w ust. 9 powyżej.
 14. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności, za którą SkyCash ponosi odpowiedzialność, SkyCash przywraca Konto SkyCash do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsce taka Płatność, chyba że Użytkownik dokonał powiadomienia o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności w terminie późniejszym niż 13 miesięcy od momentu jej dokonania i wykazania w historii Płatności.
 15. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności SkyCash podejmuje na wniosek Użytkownika działania w celu prześledzenia Płatności i powiadamia Użytkownika o ich wyniku. Wniosek i powiadomienie następuje w sposób opisany w § 7 Regulaminu.
 16. Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonywania tylko takich Płatności w Systemie SkyCash i zasileń Konta SkyCash, które są prawnie dozwolone.
 17. Użytkownik ponosi koszty transferu danych poprzez sieć Internet związanych z dostępem do Konta SkyCash oraz realizacją Płatności.
 18. Każdy Użytkownik może zaprosić do Systemu SkyCash inne osoby w dowolnej liczbie poprzez przesłanie im Płatności.

10. Prawa i obowiązki SkyCash

 1. SkyCash zapewnia dostęp do Systemu SkyCash poprzez SkyCash Mobile oraz SkyCash Web.
 2. SkyCash zobowiązuje się do rozliczania w czasie rzeczywistym Płatności dokonywanych w ramach Systemu SkyCash.
 3. SkyCash odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Systemu SkyCash i bezpieczeństwo realizowanych w nim Płatności.
 4. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania Płatności przez Użytkownika.
 5. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje Płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Płatności, jeśli zostały one wykonane zgodnie z Unikatowym Identyfikatorem Użytkownika, bez względu na inne informacje o Użytkowniku posiadane przez SkyCash.
 7. SkyCash odmawia obsługi realizacji Płatności, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. SkyCash, w przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Systemu SkyCash, ma prawo czasowo wstrzymać jego funkcjonowanie w całości lub w wybranym zakresie.
 9. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa Płatności SkyCash ma prawo monitorowania i analizowania wszystkich operacji wykonywanych w Systemie SkyCash.
 10. SkyCash zastrzega sobie prawo do czasowego, bądź stałego zawieszenia działania systemu SkyCash. O zawieszeniu działalności SkyCash poinformuje Użytkowników z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 11. SkyCash może zablokować Konto SkyCash, w przypadku braku aktywności na Koncie SkyCash Użytkownika (niewykonanie żadnej Płatności) przez 12 miesięcy poprzedzających próbę dokonania Płatności. Ponadto SkyCash może zablokować Konto SkyCash Użytkownika:
  1. jeśli poweźmie informacje, iż Konto SkyCash Użytkownika jest wykorzystywane niezgodnie z Umową, Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego SkyCash;
  3. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego SkyCash lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Płatności.
 12. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash dla numeru telefonu, który jest przypisany do istniejącego już Konta SkyCash, BOK SkyCash (1) kontaktuje się z Użytkownikiem, do którego dany numer telefonu jest przypisany, przesyłając odpowiednią informację na ostatni znany SkyCash adres poczty elektronicznej danego Użytkownika, w celu weryfikacji salda Konta SkyCash oraz, o ile Użytkownik nie jest już posiadaczem danego zarejestrowanego numeru telefonu, przekazania informacji o wypowiedzeniu Umowy, (2) w wypadku braku odpowiedzi Użytkownika w terminie 30 dni od daty wysłania wiadomości w sposób wskazany powyżej, BOK SkyCash weryfikuje aktywność na danym Koncie SkyCash w czasie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie. Po stwierdzeniu braku tej aktywności, SkyCash wypowiada Umowę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem, likwiduje Konto SkyCash i umożliwia Klientowi Rejestrację pod tym samym numerem telefonu.
 13. Jeżeli SkyCash nie jest w posiadaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub podany adres poczty elektronicznej jest niewłaściwy (w szczególności, gdy wiadomości przesłane przez SkyCash są odrzucane), BOK SkyCash weryfikuje aktywność na danym Koncie SkyCash w czasie 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie nowego Klienta, dysponującego zarejestrowanym w Systemie SkyCash numerem telefonu. Po stwierdzeniu braku tej aktywności, SkyCash likwiduje Konto i umożliwia zarejestrowanie pod tym samym numerem telefonu nowego Użytkownika.
 14. Jeżeli w sytuacji opisanej w ust. 12 powyżej, na Koncie SkyCash Użytkownika znajdują się środki pieniężne, SkyCash, po pobraniu należnych SkyCash opłat, przekazuje środki na Rachunek Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany i niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika, na indywidualnie oznaczony, nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta SkyCash.
 15. SkyCash blokuje Konto SkyCash Użytkownika, co jest równoznaczne z nierealizowaniem Płatności, po otrzymaniu od Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 2) Regulaminu.
 16. SkyCash umożliwia udowodnienie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 2) Regulaminu, na wniosek złożony przez Użytkownika, w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest każde potwierdzenie wysłania wiadomości o odpowiedniej treści, na adres: bok@skycash.com lub elektroniczny odpis formularza kontaktowego wysłanego za pośrednictwem SkyCash Web.
 17. SkyCash informuje Użytkownika o zablokowaniu Konta SkyCash za pośrednictwem poczty elektronicznej przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po dokonaniu blokady. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, środki pieniężne Użytkownika pozostają zablokowane na Koncie SkyCash. SkyCash odblokowuje Konto SkyCash, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.
 18. W każdym przypadku powzięcia przez SkyCash wątpliwości co do dokonywanych przez Użytkownika zasileń Konta SkyCash lub Płatności zlecanych przez Użytkownika, na wezwanie SkyCash, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać ze SkyCash przy wyjaśnianiu nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i dokumenty wskazujące na pochodzenie środków i cel Płatności.

11. Dane osobowe i prywatność

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe SkyCash przetwarza rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przewidzianych poniżej celach.
 2. Dane osobowe są przetwarzane dla celów zgodnych z przepisami prawa, tj. dla celów zawarcia, zmiany treści, wykonania i rozwiązania umowy z Użytkownikiem, rozpatrywania reklamacji Użytkowników oraz - w przypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody - dla celów marketingowych.
 3. SkyCash umożliwia Użytkownikowi w każdym czasie dostęp do podanych przez niego danych osobowych, ich aktualizację lub poprawianie.
 4. SkyCash przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są gromadzone lub, dla których są przetwarzane po zakończeniu Umowy.
 5. SkyCash może udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tylko za jego wyraźną zgodą, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Własność Intelektualna

 1. Strona internetowa www.skycash.com oraz wszelkie aplikacje udostępniane Użytkownikom w celu korzystania z Systemu, w tym aplikacja SkyCash Mobile (Aplikacja), a w szczególności ich wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, itd. stanowią przedmiot praw wyłącznych SkyCash.
 2. Oprogramowanie aplikacji, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich SkyCash.
 3. SkyCash udziela Użytkownikowi od momentu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na cały czas, przez który Aplikacja będzie zainstalowana na urządzeniu Użytkownika, w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie w celu korzystania z zapewnionych przez SkyCash funkcjonalności Aplikacji.
 4. Zakres licencji, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. nieodpłatne pobieranie Aplikacji przez Użytkownika;
  2. zainstalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Użytkownika;
  3. uruchamianie oraz korzystanie z Aplikacji, poprzez jej wyświetlenie i użytkowanie, tylko i wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  2. kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu; w szczególności Użytkownik nie ma prawa upoważniać innych podmiotów do korzystania z Aplikacji, chyba że zezwalają na to wyraźnie przepisy prawa,
  3. wprowadzania zmian do Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania lub korzystania z opracowań Aplikacji,
  4. dezasemblacji Aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu wykonywalnego na źródłowy (reverse engineering) oraz zmiany lub udostępniania kodów źródłowych z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane jest:
  1. korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. podejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
   2. korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody;
   3. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody.
   4. korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SkyCash.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie na urządzeniu, spełniającym wymagania techniczne wskazane w § 3 ust. 14 Regulaminu.
 8. W przypadku udostępnienia aktualizacji Aplikacji, SkyCash udzieli Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash za pomocą aplikacji niebędących własnością SkyCash (np. aplikacje mobilne dostarczane przez partnerów SkyCash, w tym Akceptantów), korzystanie z takiej aplikacji odbywa się na zasadach określonych przez producenta aplikacji w odrębnym regulaminie.

13. Opłaty i prowizje w systemie SkyCash

 1. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opłat i prowizji zawiera Tabela Opłat i Prowizji.
 2. Opłaty i prowizje potrącane są z salda, które znajduje się na Koncie SkyCash Użytkownika.

14. Wygaśnięcie umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a SkyCash wygasa na skutek jej wypowiedzenia.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu. Warunkiem Zamknięcia Konta SkyCash jest wypłacenie przez Użytkownika wszystkich zgromadzonych na nim środków pieniężnych, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 12-14 Regulaminu.
 3. SkyCash może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Użytkownik może także żądać dostarczenia mu wypowiedzenia na piśmie, podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Żądanie takie Użytkownik zgłasza drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego przez tego Użytkownika podczas Rejestracji.
 4. SkyCash ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednego z następujących ważnych powodów:
  1. naruszenia przez Użytkownika następujących postanowień Regulaminu: § 6 ust. 7, § 8 ust. 11, § 9 i § 12;
  2. popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Systemu SkyCash,
  3. korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash w sposób niezgodny z prawem,
  4. w przypadkach określonych w § 6 ust. 12 Regulaminu,
  5. zmiany przepisów prawa, której skutkiem jest konieczność zaprzestania przez SkyCash prowadzenia Systemu SkyCash,
  6. wydania przez organ państwowy orzeczenia nakazującego SkyCash zaprzestanie prowadzenia Systemu SkyCash,
  7. przepis prawa zobowiązuje SkyCash do wypowiedzenia Umowy.
 5. W sytuacji wypowiedzenia Umowy Użytkownik jest zobowiązany do wycofania środków zgromadzonych na Koncie SkyCash przed upływem okresu wypowiedzenia celem umożliwienia SkyCash Zamknięcia Konta SkyCash.
 6. W przypadku braku wycofania przez Użytkownika środków zgromadzonych na Koncie SkyCash przed upływem okresu wypowiedzenia SkyCash, po pobraniu należnych SkyCash opłat, przekazuje środki na Rachunek Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany i niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika, na indywidualnie oznaczony, nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta SkyCash.
 7. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika i SkyCash powinno nastąpić w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji, w tym poprzez adres e-mail w formie oświadczenia podpisanego przez Użytkownika, zeskanowanego oraz dołączonego jako załącznik do e-maila. Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu powinno nastąpić na adresy kontaktowe SkyCash wskazane w aktualnym Regulaminie oraz na adresy kontaktowe Użytkownika podane w trakcie rejestracji.
 8. Użytkownik, który jest Konsumentem i który zawarł ze SkyCash Umowę na odległość ma prawo – na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, bez podania przyczyn, odstąpić od niej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia (w formie pisemnej) o odstąpieniu przed upływem ww. 14 dniowego terminu. Dla ułatwienia adres SkyCash w sprawie odstąpienia od Umowy podano w tym załączniku. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług SkyCash przed upływem ww. 14 dniowego terminu do odstąpienia, SkyCash ma prawo żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane w wysokości określonej w TOiP, a w przypadku opłat/prowizji naliczanych miesięcznie lub rocznie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania Umowy.
 9. Zasady dokonywania zwrotów towarów/usług zakupionych przez Użytkownika od Akceptanta, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, określa odrębna umowa zawarta przez Użytkownika z Akceptantem.

15. Zmiana regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.skycash.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. SkyCash zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu lub TOiP poprzez System SkyCash, wiadomość e-mail lub SMS, nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub TOiP. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uważa się je za przyjęte.
 3. Użytkownik może wnieść sprzeciw za pomocą wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej aż do daty wejścia w życie zmiany. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Użytkownik może także w terminie na wniesienie sprzeciwu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

Inne regulaminy

Archiwum regulaminów