| Skycash

Walne Zgromadzenie SkyCash

Walne Zgromadzenie SkyCash Poland S.A. posiada kompetencje przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisane są szczegółowo w § 15-16 Statutu Spółki.