Prywatność

Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest nadrzędnym celem SkyCash Poland S.A., dalej „My” lub „SkyCash”. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe, którymi administrujemy. Zależy nam aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu.

Przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. pozyskiwanie czy analizowanie danych na potrzeby świadczenia usług.

Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie od Ciebie otrzymujemy. Dowiesz się z niego jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach działalności SkyCash i jak się odbywają.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, właściciel aplikacji mobilnej SkyCash oraz portalu www.skycash.com (dalej “aplikacja SkyCash”). Administrator to podmiot, który decyduje o tym, jak wykorzystuje się Twoje dane osobowe.

SkyCash stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i zapewnia aby taką samą ochronę danych stosowały podmioty współpracujące, którym powierzył dane do przetwarzania.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych Adama Danieluka jeśli masz wątpliwości lub pytania co do Twoich praw. Skontaktujesz się z nim pod adresem mailowym prywatnosc skycash.com

adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych

SkyCash Poland S.A.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w procesie zakładania Konta SkyCash i w trakcie Twojego korzystania z aplikacji SkyCash, a także z innych źródeł, zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SkyCash Poland S.A.?

Zapewniamy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi.

Gwarantujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, a w przypadku jeżeli podstawą ich przetwarzania była dobrowolna zgoda, będziesz ją mógł odwołać w dowolnym momencie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z aplikacji SkyCash, w tym dokonywania transakcji i płatności za usługi dostępne w apliacji SkyCash;
 • zawierania, monitorowania i przypominania o ubezpieczeniach które zawarłeś z naszą pomocą, działając w Twoim imieniu;
 • udziału w zbiórkach prowadzonych za pomocą platformy mecenato.pl której SkyCash jest operatortem;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji transakcji zrealizowanych w aplikacji SkyCash w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów: o usługach płatniczych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SkyCash Poland S.A., którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmujące zarządzanie Twoją aktywnością w aplikacji SkyCash;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług SkyCash Poland S.A., lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;
 • wsparcie dla usług finansowych i ubezpieczenia oferowanego w aplikacji SkyCash;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych aplikacji SkyCash oraz przeciwdziałanie oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi oraz nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz aplikacji SkyCash m.in. pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • udostępnienia Tobie usługi w postaci Newsletter’a - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda, którą wyrażasz zapisując się na Newsletter i udostępniając nam adres e–mail.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc email na adres prywatnosc skycash.com oraz usuwając aplikację SkyCash. Zaprzestaniemy przetwarzania niezwłocznie, a o efekcie Cię poinformujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. SkyCash gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • numer telefonu, na którym będzie używana aplikacja SkyCash, imię, nazwisko, adres e-mail, (w przypadku Konta SkyCash) lub
 • numer telefonu, na którym będzie używana aplikacja SkyCash, imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL, numer dokumentu tożsamości (w przypadku zwykłego Konta SkyCash, korzystającego z usługi która wymaga takich danych np biletu okresowego) lub
 • numer telefonu, na którym będzie używana aplikacja SkyCash, imię, nazwisko, adres email, PESEL, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, informacje o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego w tym byciu członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby, informacje o beneficjencie rzeczywistym (imię i nazwisko oraz obywatelstwo) oraz o zajmowaniu przez beneficjenta rzeczywistego eksponowanego stanowiska politycznego w tym byciu członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby, numer rachunku bankowego (w przypadku Konta Płatniczego SkyCash);
 • jeśli wyrazisz zgodę: informację o Twoim położeniu za pomocą systemu GPS, aby przyspieszyć i ułatwić wyświetlanie usług w Twojej okolicy;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub świadczyć określonych usług, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z aplikacji SkyCash lub określonych usług w jej ramach.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, zwłaszcza podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Ponadto w celu właściwej realizacji zawartej z Tobą umowy albo w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy Twoje dane:

 • finansowe np. saldo na koncie SkyCash,
 • transakcyjne np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności,
 • historii przeglądania np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z aplikacji SkyCash,
 • dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich np. dane z rejestrów publicznych,
 • techniczne np. dane urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji SkyCash,
 • lokalizacyjne np. dane lokalizacji miejsca wykonywania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej.

Jakie masz uprawnienia wobec SkyCash Poland S.A. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do dostępu w tym uzyskania kopii danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych oraz usunięcia w przypadkach przewidzianym prawem, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SkyCash; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej SkyCash Poland S.A. wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom spoza struktury SkyCash Poland S.A.. Zawsze w takiej sytuacji będziemy dokładnie badać podstawę prawną udostępnienia Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, z których usług korzystasz, w szczególności organizatorom transportu zbiorowego, gminom, przewoźnikom kolejowym lub autokarowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi i kontroli biletów lub naliczenia należnych zniżek.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom co do których wydasz nam polecenie aby Twoje dane udostępnić w zakresie realizacji usługi. Obejmuje to w szczególności usługi takie jak:

 • Meceneato.pl – regulamin usługi dostępny tutaj, udostępniamy Twoje dane podmiotom prowadzącym zbiórkę za pomocą platformy jeśli wydasz nam takie polecenie.
 • Zawieranie ubezpieczenia - regulamin usługi dostępny tutaj, udostępniamy Twoje dane jeśli wydasz nam takie polecenie w zakresie danych niezbędnych do przedstawienia oferty ubezpieczenia i zawarcia umowy ubezpieczenia.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w szczególności walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom obsługującym komunikację prowadzoną za pomocą poczty elektronicznej lub powiadomień typu push, w celu informowania Cię o np. zmianach regulaminu, aktualnego statusu transakcji, dostępności usług w aplikacji SkyCash oraz innych istotnych wydarzeniach. Każdy taki podmiot zobowiązany jest na mocy prawa i umowy z SkyCash Poland S.A. do przestrzegania przepisów RODO oraz przetwarzania Twoich danych na podstawie i tylko w zakresie przewidzianym umową.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, zgodnie z regulaminem programu, konkursu lub akcji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SkyCash jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez SkyCash polega na przetwarzaniu Twoich danych w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do:

 • analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań,
 • a także dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która odbywa się na podstawie danych zadeklarowanych przez Ciebie przy zawieraniu umowy ze SkyCash Poland S.A., danych dostępnych publicznie oraz danych transakcyjnych w oparciu o ustalone obiektywne kryteria np. ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe. Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczna kwalifikacja do określonej grupy ryzyka.

Czym są pliki cookies i do czego ich używamy?

Cookies to niewielkie pliki z informacjami zapisywane na dysku twardym komputera, dzięki którym uzyskujemy podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzany jest nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej interesują Użytkowników, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu SkyCash oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkowników. Generowane przez nas statystyki nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?

Stosujemy pliki cookies „stałe”, czyli tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugim rodzajem stosowanych przez nas plików cookies są pliki „stałe”, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręczne go usunięcia przez użytkwnika.Pliki „cookies”, które są wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w przede wszystkim użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies a dane osobowe

Dane osobowe, które są gromadzone za pomocą plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Tego typu dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.

Jak usunąć pliki cookies?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu, korzystając z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej lub ustawiając wyświetlanie informacji o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie lub ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na zakres możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Podmioty zewnętrzne

Nie zbieramy danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami lub są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych, np. w trakcie procesu wprowadzania danych przy zgłaszaniu innowacji.

Z naszej aplikacji skorzystało ponad 3 miliony zadowolonych osób.


Teraz możesz zarejestrować się na stronie. Bezpłatna rejestracja