Poznajmy się

Oto najważniejsze informacje na
temat spółki SkyCash i jej głównych
przedstawicieli.

O firmie SkyCash

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży FINTECH. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją. Warto wspomnieć, że właścicielami firmy od początku były polskie fundusze inwestycyjne.

Dziś z rozwiązań SkyCash korzysta już ponad 3 miliony użytkowników, a partnerami Spółki są m.in. Visa, MasterCard, PKP IC, PolRegio, LOT, czy Miasto Warszawa.

SkyCash jako krajowa instytucja płatnicza pozostaje pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (zezwolenie numer IP41/17).

SkyCash, od momentu powstania, jest uniwersalnym rozwiązaniem, oferującym platformę do płatności za różne, uzupełniające się usługi. Jako pierwsze w aplikacji pojawiły się transfery na numer telefonu (P2P), do których wkrótce dołączyły m.in. bilety komunikacji miejskiej, pobranie gotówki z bankomatów, doładowania GSM, płatności za parkowanie czy bilety kinowe.

Dziś firma jest liderem w branży z ponad 80% udziałem w rynku płatności za parkingi za pomocą smartfonu i ponad 50% udziałem w rynku płatności za bilety miejskie. Jako jedyna firma w Polsce sprzedaje bilety aż 10 przewoźników kolejowych.

Informacje o spółce

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Stawki 2 (00-193) Warszawa, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON: 220677198, o kapitale zakładowym w wysokości 13 544 515,50 zł wpłacony w całości.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowana na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm.3).

wersja polska: LINK

wersja angielska: LINK

Marketing i kontakt dla mediów

Więcej aktualności