REGULAMIN RACHUNKU PŁATNICZEGO SKYCASH


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez SkyCash usług płatniczych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z zawarcia przez nich umowy ramowej o usługę płatniczą obejmującą prowadzenie rachunku płatniczego, oraz zasady korzystania przez Użytkowników z Systemu SkyCash, w tym z Instrumentu Płatniczego SkyCash. Niniejszy regulamin określa również zasady korzystania z aplikacji mobilnych udostępnianych przez SkyCash dla celów korzystania z Systemu SkyCash.

 2. System SkyCash jest obsługiwany przez SkyCash Poland Spółkę Akcyjną, która prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych („Ustawa”) będąc krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP41/2017.

 3. Użytkownik może korzystać z Systemu SkyCash oraz aplikacji SkyCash Mobile po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

  1. posiadania urządzenia elektronicznego, w szczególności takiego jak komputer, telefon, inne urządzenie mobilne, z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu system operacyjnym i przeglądarką internetową, przy czym numer telefonu musi być zarejestrowany w Polsce (niezależnie od tego, czy jest to telefon w abonamencie dla klienta indywidualnego, w abonamencie dla przedsiębiorcy, czy też w taryfie przedpłaconej),

  2. urządzenie powinno być wyposażone w system operacyjny w wersji aktualnie wspieranej przez SkyCash; informacja o systemie operacyjnym, aktualnie wspieranym przez SkyCash, oraz wymaganej wersji tego systemu, znajduje się na stronie internetowej www.skycash.com.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. SkyCash – SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00 - 833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969; REGON: 220677198, kapitał zakładowy: 10 820 000,00, w całości opłacony, adres e-mail: bok@skycash.com, numer telefonu + 48 224038020, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego;

 2. System SkyCash (System) – system płatności składający się z powiązań pomiędzy płatnikami, odbiorcami płatności, SkyCash oraz Akceptantami, w ramach którego obowiązują wspólne zasady realizacji Płatności, ich wykonywania, przyjmowania zapłaty przy użyciu Instrumentu Płatniczego SkyCash oraz rozliczeń z tego tytułu;

 3. Instrument Płatniczy SkyCash – przedpłacony instrument płatniczy umożliwiający wykonywanie Płatności w Systemie SkyCash;

 4. Konto SkyCash konto Użytkownika nie będące rachunkiem płatniczym prowadzone przez SkyCash dla Użytkownika na podstawie odrębnego regulaminu Konta SkyCash;

 5. Konto Płatnicze SkyCash - rachunek płatniczy prowadzony przez SkyCash w Systemie SkyCash, któremu odpowiada indywidualny dla każdego Użytkownika wirtualny numer bankowego rachunku technicznego;

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Rejestracja – proces założenia przez Użytkownika Konta Płatniczego SkyCash w Systemie SkyCash obejmujący podanie danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 i weryfikację tożsamości, o której mowa w § 3 ust. 4;

 8. Umowa – zawierana z chwilą potwierdzenia Rejestracji, na czas nieokreślony, umowa ramowa o usługę płatniczą obejmującą prowadzenie rachunku płatniczego, na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest Instrument Płatniczy SkyCash oraz regulująca wykonywanie indywidualnych Płatności;

 9. Użytkownikpodmiot, który dokonał Rejestracji w tym osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

 10. Klient – osoba zainteresowana Rejestracją;

 11. Akceptant – gmina lub przedsiębiorca, który na podstawie umowy ze SkyCash przyjmuje za pośrednictwem Systemu SkyCash zapłatę za oferowane usługi bądź towary (zarówno poprzez Internet, jak i we wszelkich miejscach w których prowadzi działalność);

 12. Unikatowy Identyfikator Użytkownika – numer telefonu komórkowego Użytkownika służący do jego identyfikacji;

 13. Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash – rachunek bankowy, na którym rozliczane są Płatności w Systemie SkyCash;

 14. Bank Rozliczeniowy – bank, który prowadzi Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash;

 15. Rachunek Bankowy Użytkownika – rachunek bankowy Użytkownika, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, służący do przekazywania środków pieniężnych na Konto Płatnicze SkyCash i na który Użytkownik może przekazywać środki z Konta Płatniczego SkyCash;

 16. Autoryzacja – zgoda Użytkownika na wykonanie Płatności;

 17. PIN – czterocyfrowy kod służący do potwierdzenia Zlecenia Płatniczego w Systemie SkyCash tożsamy z PIN-em ustalonym dla Konta Użytkownika zakładanego na podstawie odrębnego regulaminu Konta SkyCash;

 18. Zlecenie Płatnicze – skierowane do SkyCash oświadczenie Użytkownika zawierające polecenie wykonania Płatności;

 19. Płatność – transfer środków pieniężnych dokonywany za pośrednictwem Konta Płatniczego SkyCash;

 20. Płatność Limitowana – wpłata środków na Konto Płatnicze SkyCash gotówką za pośrednictwem agenta przyjmującego w imieniu i na rzecz SkyCash zlecenia wpłaty gotówkowej w ramach funkcjonalności udostępnionej we wpłatomatach oraz wycofanie środków z Konta Płatniczego SkyCash poprzez zlecenie Płatności w sposób określony w § 5 ust. 8 lit. a i ust. 9 lit. b-c;

 21. SkyCash Mobile – aplikacja instalowana nieodpłatnie w telefonie komórkowym Użytkownika; w celu zainstalowania i korzystania z aplikacji Klient powinien posiadać telefon komórkowy spełniający parametry techniczne udostępnione na stronie internetowej SkyCash;

 22. SkyCash Web – wersja Systemu SkyCash dostępna przez Internet; w celu korzystania ze SkyCash Web Klient powinien zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową;

 23. BOK SkyCash – Biuro Obsługi Klienta SkyCash, infolinia telefoniczna prowadzona przez SkyCash;

 24. Formatka Reklamacyjna – elektroniczny formularz widoczny w SkyCash Web, służący do zgłaszania reklamacji przez Użytkowników, który zawiera zestaw informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi reklamacji;

 25. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) – stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu Tabela, obejmująca zestawienie wszystkich opłat i prowizji pobieranych w ramach Systemu SkyCash. Tabela Opłat i Prowizji zawiera również zestawienie usług, które są nieodpłatne w ramach Systemu SkyCash;

 26. Zamknięcie Konta Płatniczego SkyCash – czynność techniczna polegająca na zakończeniu prowadzenia Konta Płatniczego SkyCash Użytkownika dokonywana przez SkyCash po wygaśnięciu Umowy i wycofaniu wszystkich środków zgromadzonych uprzednio na tym Rachunku.

 

§ 3 REJESTRACJA I WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikiem może zostać:

  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, przez którą rozumie się podanie danych identyfikacyjnych przedstawiciela ustawowego i wykonanie przez niego przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4 z rachunku bankowego przedstawiciela ustawowego,

  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- pod warunkiem posiadania Konta SkyCash oraz dokonania Rejestracji.

 1. W celu dokonania Rejestracji Konta Płatniczego SkyCash Klient podaje następujące dane:

  1. w przypadku osoby fizycznej:

   1. imię i nazwisko,

   2. numer PESEL a w przypadku jeżeli nie został nadany datę urodzenia i państwo urodzenia,

   3. serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

   4. obywatelstwo,

   5. numer telefonu komórkowego - tożsamy z numerem telefonu komórkowego podanym
    przy rejestracji Konta SkyCash,

   6. adres e-mail - tożsamy z adresem e-mail podanym przy rejestracji Konta SkyCash,

   7. adres miejsca zamieszkania,

   8. jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą – dodatkowo nazwę (firmę),
    NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności,

  1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

   1. nazwę (firmę),

   2. formę organizacyjną,

   3. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, oznaczenie rejestru handlowego oraz numer i datę rejestracji,

   4. imię i nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a w przypadku, jeżeli numer ten nie został nadany datę urodzenia i państwo urodzenia,

   5. numer telefonu komórkowego – tożsamy z numerem telefonu komórkowego podanym przy rejestracji Konta SkyCash,

   6. adres e-mail - tożsamy z adresem e-mail podanym przy rejestracji Konta SkyCash,

  1. w przypadku, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających poprzez osoby upoważnione, w tym przez przedstawiciela ustawowego, dane osoby upoważnionej/przedstawiciela ustawowego obejmujące:

   1. imię i nazwisko,

   2. numer PESEL a w przypadku, jeżeli nie został nadany datę urodzenia i państwo urodzenia,

   3. serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

   4. obywatelstwo,

  1. dodatkowo w każdym przypadku – informacje o beneficjencie rzeczywistym Klienta (imię i nazwisko oraz obywatelstwo) oraz o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego przez Klienta lub beneficjenta rzeczywistego Klienta, w tym o byciu członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 1. Dla Użytkowników wykonujących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) zakładane jest Konto SkyCash dla Firm.

 1. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik celem weryfikacji tożsamości zobowiązany jest dokonać wpłaty dowolnej kwoty na własne Konto Płatnicze SkyCash przelewem bankowym z Rachunku Bankowego Użytkownika (przelew weryfikacyjny); w przypadku Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 lit. b, wpłaty powinien dokonać przedstawiciel ustawowy Użytkownika z własnego rachunku bankowego.

 1. SkyCash powiadamia Użytkownika o wyniku procesu Rejestracji poprzez wiadomość e-mail lub SMS wysyłane na podany przy Rejestracji adres e-mail/numer telefonu Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy SkyCash a Użytkownikiem Umowa, na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest Instrument Płatniczy SkyCash oraz na podstawie której SkyCash zobowiązany jest do wykonywania usług przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu, w tym do wykonywania indywidualnych Płatności.

 1. Warunkiem dokonania Płatności Limitowanej, poza dokonaniem czynności określonej w ust. 4, celem weryfikacji tożsamości jest:

  1. w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi przesłanie za pomocą Systemu SkyCash fotografii dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika oraz fotografii twarzy Użytkownika albo osobiste okazanie w siedzibie SkyCash dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  2. w przypadku Użytkowników działających poprzez osobę reprezentującą albo upoważnioną, przesłanie za pomocą Systemu SkyCash fotografii dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz fotografii twarzy tej osoby albo osobiste okazanie w siedzibie SkyCash dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej albo upoważnionej- niedokonanie tych czynności uniemożliwia dokonanie Płatności Limitowanej.

 1. Proces weryfikacji tożsamości, o którym mowa w ust. 6 może zostać powtórzony w przypadku problemów technicznych związanych z przesłaniem dokumentów lub ich jakością.

 1. SkyCash zobowiązany jest zapewnić ochronę danych i dokumentów przesyłanych za pomocą Systemu SkyCash.

 1. Użytkownik, który zakończył proces Rejestracji przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zobowiązany jest po dacie wejścia w życie Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od tej daty, udostępnić dane określone w ust. 2 oraz przeprowadzić proces weryfikacji tożsamości określony w ust. 4.

 1. Użytkownik, który zakończył proces Rejestracji przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zobowiązany jest po dacie wejścia w życie Regulaminu przed dokonaniem pierwszej Płatności Limitowanej udostępnić dane określone w ust. 2, przeprowadzić proces weryfikacji tożsamości określony w ust. 4, oraz w ust. 6. Niedokonanie czynności określonych w ust. 6 uniemożliwia dokonanie Płatności Limitowanej.

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, informacji i dokumentów, które były podstawą potwierdzenia tożsamości, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z BOK SkyCash na bok@skycash.com lub poprzez formularz kontaktowy na SkyCash Web i przedstawienia aktualnych danych, informacji i dokumentów.

 

§ 4 KONTO PŁATNICZE SKYCASH

 1. SkyCash jest jedynym właścicielem Rachunku Rozliczeniowego Systemu SkyCash, w ramach którego tworzone jest Konto Płatnicze SkyCash.

 2. Płatności za pomocą Instrumentu Płatniczego SkyCash dokonywane są w ciężar środków pieniężnych udostępnionych SkyCash przez Użytkownika, które ewidencjonowane są na Koncie Płatniczym SkyCash Użytkownika.

 3. Użytkownik loguje się do Systemu SkyCash przy użyciu hasła ustalonego dla Konta SkyCash rejestrowanego na podstawie odrębnego regulaminu Konta SkyCash.

 4. Dostęp do Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem SkyCash Web wymaga każdorazowego podawania numeru telefonu oraz hasła dostępu.

 5. Udostępnienie Konta Płatniczego SkyCash osobom trzecim, poprzez ujawnienie hasła dostępu lub numeru telefonu Użytkownika, jest zabronione.

 6. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik może udostępniać swoje środki pieniężne dla potrzeb Płatności, poprzez zasilenie własnego Konta Płatniczego SkyCash:

  1. przelewem bankowym z Rachunku Bankowego Użytkownika; koszty przelewu pokrywane są przez Użytkownika,

  2. wpłatą gotówkową za pośrednictwem agenta przyjmującego w imieniu i na rzecz SkyCash zlecenia wpłaty gotówkowej w ramach funkcjonalności udostępnionej we wpłatomatach - po udostępnieniu przez SkyCash tej funkcjonalności (komunikat pojawi się na SkyCash Web); koszty wpłaty określa Tabela Opłat i Prowizji,

  3. wpłatą bezgotówkową za pośrednictwem agenta przyjmującego w imieniu i na rzecz SkyCash zlecenia wpłaty bezgotówkowej w ramach funkcjonalności udostępnionej we wpłatomatach - po udostępnieniu przez SkyCash tej funkcjonalności (komunikat pojawi się na SkyCash Web); koszty wpłaty określa Tabela Opłat i Prowizji,

  4. za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, z którym SkyCash zawarł stosowną umowę; koszty wpłaty określa Tabela Opłat i Prowizji,

 1. Zasilenie Konta Płatniczego SkyCash w sposób określony w ust. 6 lit. a powyżej powoduje wzrost wartości Konta Płatniczego SkyCash o wartość nominalną kwoty zasilenia, którą został obciążony Rachunek Bankowy Użytkownika.

 2. Zasilenie Konta Płatniczego SkyCash w sposób określony w ust. 6 lit. b i c powyżej powoduje wzrost wartości Konta Płatniczego SkyCash o wartość kwoty zasilenia pomniejszoną o opłatę wskazaną w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji.

 3. Zasilenie Konta Płatniczego SkyCash może nastąpić również środkami z tytułu udzielonego Użytkownikowi kredytu płatniczego. SkyCash udziela Użytkownikom kredytu płatniczego na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie. Komunikat o uruchomieniu kredytów płatniczych pojawi się na SkyCash Web.

 4. Konto Płatnicze SkyCash może być zasilone wyłącznie przez Użytkownika SkyCash i wyłącznie w celu dokonywania płatności własnych Użytkownika. Konto SkyCash nie może służyć przyjmowaniu wpłat od podmiotów trzecich, za wyjątkiem wpłat od członków najbliższej rodziny oraz z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 lit a.

 5. Użytkownik ma prawo dokonania, poprzez SkyCash Web, zmiany indywidualnych ustawień w zakresie:

  1. kodu PIN,

  2. adresu e-mail Użytkownika służącego do komunikacji ze SkyCash, pod warunkiem dokonania potwierdzenia zmiany adresu e-mail za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przy rejestracji oraz po podaniu prawidłowego kodu PIN,

  3. hasła dostępu,

  4. danych identyfikacyjnych Użytkownika – po przesłaniu SkyCash dokumentów potwierdzających zmianę danych.

 

§ 5 PŁATNOŚCI W SYSTEMIE SKYCASH

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności w Systemie SkyCash jest posiadanie na Koncie Płatniczym SkyCash Użytkownika wystarczającej ilości środków pieniężnych. Do dokonania Płatności przez Użytkownika wystarczające jest podanie Unikatowego Identyfikatora Użytkownika oraz PIN-u, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Momentem otrzymania przez SkyCash Zlecenia Płatniczego jest moment przekazania SkyCash zlecenia Użytkownika poprzez System SkyCash.

 2. Użytkownik potwierdza płatności na Koncie Płatniczym SkyCash kodem PIN ustalonym dla Konta SkyCash rejestrowanego na podstawie odrębnego regulaminu Konta SkyCash, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 3. Przekazywanie kodu PIN osobom trzecim jest niedozwolone.

 4. Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej powyżej 50 złotych dziennie, w szczególności Płatności u Akceptanta lub do innego Użytkownika oraz zmiana ustawień Konta Płatniczego SkyCash wymagają potwierdzenia kodem PIN.

 5. Dokonanie Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej poniżej 50 złotych nie będzie wymagać potwierdzenia kodem PIN, jeżeli Użytkownik wprowadzi takie ustawienie w ramach Konta Płatniczego SkyCash.

 6. Potwierdzenie przez Użytkownika Płatności numerem PIN albo potwierdzenie bez użycia kodu PIN w przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej, oznacza Autoryzację Płatności. Autoryzacja jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na rozliczenie Płatności i poniesienie jej kosztów.

 7. Płatności w Systemie SkyCash są nieodwołalne i nieodwracalne od chwili otrzymania przez SkyCash informacji o Autoryzacji.

 8. Użytkownik ma prawo zlecenia:

  1. Płatności do innego Użytkownika Konta Płatniczego SkyCash,

  2. Płatności u Akceptanta

- przy czym opłaty związane z poszczególnymi płatnościami zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji.

 1. Użytkownik ma prawo do wycofania środków z Konta Płatniczego SkyCash poprzez zlecenie Płatności w następujący sposób:

  1. przelew na Rachunek Bankowy Użytkownika, za pomocą którego została przeprowadzona weryfikacja tożsamości Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 4,

  2. przelew na inny aniżeli wskazany w lit. a Rachunek Bankowy Użytkownika,

  3. wypłatę gotówki za pośrednictwem agenta przyjmującego w imieniu i na rzecz SkyCash zlecenia wypłaty gotówki z Konta Płatniczego SkyCash w ramach funkcjonalności udostępnionej w bankomatach

- przy czym opłaty związane z poszczególnymi sposobami wycofywania środków z Konta Płatniczego SkyCash zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji.

 1. SkyCash ma prawo wstrzymać lub uniemożliwić realizację Płatności zawierających w polu wiadomość słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe. Użytkownicy nie mogą dostarczać przez System SkyCash treści o charakterze bezprawnym.

 2. SkyCash odmawia obsługi realizacji Płatności, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. SkyCash na bieżąco informuj65pxe Użytkowników o możliwościach i warunkach dokonywania Płatności za pomocą Systemu SkyCash, w tym o nowych funkcjonalnościach oraz nowych rodzajach Płatności. Informacje są przekazywane w Systemie SkyCash, przy pomocy telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej.

 4. Na żądanie Użytkownika, SkyCash dostarczy, raz w miesiącu, bezpłatnie, na adres e-mail podany przy Rejestracji lub inny podany SkyCash adres e-mail informacje:

  1. umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach odbiorcy,

  2. o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której obciążono rachunek płatniczy płatnika, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze,

  3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od płatnika,

  4. o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez dostawcę płatnika oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty,

  5. o dacie waluty zastosowanej przy obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.

 5. Po wykonaniu Płatności SkyCash udostępnia poprzez System SkyCash informacje umożliwiające zidentyfikowanie Płatności i jej kwoty oraz opłat, o ile zostały pobrane, a w przypadku kilku transakcji płatniczych tego samego rodzaju i na rzecz tego samego odbiorcy - informacje o całkowitej kwocie tych transakcji płatniczych i opłatach z tego tytułu, o ile zostały pobrane.

 6. SkyCash udostępnia Użytkownikowi informacje o podjętych lub nieudanych próbach wykonania płatności w celu umożliwienia mu wykrycia przypadków płatności nieautoryzowanych.

 

§ 6 OPŁATY I PROWIZJE W SYSTEMIE SKYCASH

 1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach Systemu SkyCash może być odpłatne. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opłat i prowizji oraz usług, które są nieodpłatne zawiera Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Opłaty i prowizje potrącane są ze środków, które zgromadzone są na Koncie Płatniczym SkyCash Użytkownika.

 3. SkyCash nie pobiera opłat za korzystanie ze środków porozumienia się na odległość z Systemem. Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty takich kosztów innym podmiotom według taryfy operatora telekomunikacyjnego lub internetowego.

 

§ 7 LIMITY PŁATNOŚCI W SYSTEMIE SKYCASH

Ustala się następujące limity Płatności w Systemie SkyCash:

 1. limit pojedynczej Płatności do innego Użytkownika Konta Płatniczego SkyCash – 200 zł;

 2. miesięczny limit Płatności do innych Użytkowników Kont Płatniczych SkyCash – 2.000 zł;

 3. limit pojedynczej wypłaty za wyjątkiem wypłaty na Rachunek Bankowy Użytkownika, za pomocą którego została przeprowadzona weryfikacja tożsamości Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 4 – 1.000 zł;

 4. miesięczny limit wypłat za wyjątkiem wypłat na Rachunek Bankowy Użytkownika, za pomocą którego została przeprowadzona weryfikacja tożsamości Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 4 – 10.000 zł;

 5. limit pojedynczej wpłaty gotówki u agenta świadczącego usługi wpłaty gotówkowej dla Użytkownika nieposiadającego Konta SkyCash dla Firm – 500 zł;

 6. miesięczny limit wpłat gotówki u agenta świadczącego usługi wpłaty gotówkowej dla Użytkownika nieposiadającego Konta SkyCash dla Firm – 2.000 zł.

 

§ 8 OBSŁUGA REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma dostęp do elektronicznej wersji historii Płatności w czasie rzeczywistym poprzez SkyCash Web oraz skróconej listy ostatnich Płatności poprzez SkyCash Mobile.

 2. W przypadku wątpliwości dotyczących historii Płatności, a w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje zrealizowanej Płatności, kontaktuje się ze SkyCash poprzez wypełnienie Formatki Reklamacyjnej, która powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Użytkownika,

  2. unikatowy Identyfikator Użytkownika,

  3. datę reklamowanej Płatności,

  4. godzinę, kiedy reklamowana Płatność miała miejsce,

  5. kwotę reklamowanej Płatności.

 1. SkyCash może w stosownych przypadkach pośredniczyć w procesie reklamacji i zwrotu płatności dokonywanych w Systemie SkyCash za pomocą kart płatniczych wydanych w czterostronnych organizacjach płatniczych (chargeback). W takim przypadku reklamacja powinna zawierać informacje określone przez wydawcę karty płatniczej (najczęściej bank).

 2. Zasady reklamacji i zwrotów płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych (chargeback) określa umowa na korzystanie z karty płatniczej zawarta przez Użytkownika z wydawcą karty płatniczej.

 3. Formatka Reklamacyjna będzie widoczna w module Obsługa Klienta po zalogowaniu się do Konta Płatniczego SkyCash w SkyCash Web.

 4. Użytkownik ma również możliwość zgłoszenia reklamacji:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@skycash.com,

  2. telefonicznie pod wskazanym numerem BOK SkyCash,

  3. poprzez przesłanie pisma z dopiskiem: Reklamacja, które będzie zawierało dane wymagane w Formatce Reklamacyjnej, na adres: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00- 833 Warszawa.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu 13 miesięcy kalendarzowych (poczynając od momentu dokonania Płatności i wykazania jej w historii Płatności lub od dnia kiedy Płatność miała być wykonana). Niezłożenie reklamacji w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń Użytkownika wobec SkyCash z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności.

 2. SkyCash poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Użytkownik złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny nadawcy.

 3. SkyCash udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Za datę wysłania uważa się, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji: datę wysłania wiadomości e-mail lub datę nadania pisma w urzędzie pocztowym.

 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, SkyCash przekaże Użytkownikowi informację zawierającą:

  1. wyjaśnienie przyczyny opóźnienia,

  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz

  3. określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 1. Użytkownik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad SkyCash (Komisja Nadzoru Finansowego) skargę na działanie SkyCash, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w przypadku odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatniczych.

 2. Klient ma prawo zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla SkyCash jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl/polubowne lub Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można uzyskać osobiście w Biurze Rzecznika Finansowego, Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
  Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27 lub mailowo pisząc na adres: biuro@rf.gov.pl oraz osobiście w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 262 40 54 lub mailowo pisząc na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dostępny jest od adresem: http://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń SkyCash w zakresie zasad bezpieczeństwa transakcji płatniczych w Systemie SkyCash.

 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane uwierzytelniające (kod PIN i hasło dostępu) oraz dane podane w trakcie Rejestracji Konta Płatniczego SkyCash w taki sposób, aby nie dostały się one w posiadanie osób nieuprawnionych.

 3. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do Autoryzacji Użytkownik powinien natychmiast zmienić te dane.

 4. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła dostępu do Konta i kodu PIN poprzez formularz zmiany wysyłany na jego wniosek na podany przy Rejestracji adres e-mail Użytkownika. SkyCash nie odpowiada za utratę środków z Konta Płatniczego SkyCash w przypadku kradzieży telefonu automatycznie odbierającego e-maile wysyłane na podany przy Rejestracji adres e-mail, jeśli dostęp do telefonu lub skrzynki e-mail nie był zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

 5. Zaleca się aby Użytkownik Systemu SkyCash upewnił się czy jego środowisko komputerowe i środowisko jego urządzenia mobilnego jest bezpieczne.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i stosowania podstawowych metod zabezpieczeń komputera i telefonu. Metody zabezpieczeń, które powinny być stosowane:

  1. programy antywirusowe i antyspamowe, przy czym istotne jest, aby je na bieżąco aktualizować,

  2. zapory sieciowe – firewall,

  3. aktualizacja systemów operacyjnych komputera, instalowanie poprawek, wydanych przez producenta systemu operacyjnego,

  4. stosowanie haseł zabezpieczających dostęp do komputera, wygaszaczy ekranu chronionych hasłem – szczególnie jeśli poza Użytkownikiem z komputera korzysta więcej osób,

  5. nieudostępniania swojego Konta Płatniczego SkyCash/dostępu do aplikacji innym osobom,

  6. czyszczenie rejestrów, plików cookies,

  7. niekorzystanie z opcji automatycznego zapamiętywania przez urządzenie Użytkownika loginów/haseł dostępu do Systemu SkyCash/aplikacji SkyCash.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa Systemu SkyCash oraz rekomendacje SkyCash dotyczące bezpiecznego korzystania z Systemu zamieszczone są na stronie internetowej SkyCash (www.skycash.com).

 2. Użytkownik SkyCash ma obowiązek:

  1. korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash zgodnie z Umową i Regulaminem,

  2. niezwłocznego zgłaszania SkyCash stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia indywidualnych zabezpieczeń Instrumentu Płatniczego SkyCash lub nieuprawnionego dostępu do tego Instrumentu, w szczególności dotyczy to sytuacji wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie loginu i hasła lub telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PIN-u do Konta Płatniczego SkyCash lub dostępu do e-maila wskazanego w Systemie SkyCash,

  3. od chwili Rejestracji, podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszania indywidualnych zabezpieczeń tego Instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania telefonu komórkowego, PIN-u oraz haseł dostępu do Instrumentu Płatniczego SkyCash z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

 1. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 lit. b niniejszego paragrafu Użytkownik dokonuje pocztą elektroniczną na adres: bok@skycash.com lub poprzez formularz kontaktowy na SkyCash Web.

 2. Użytkownik ma możliwość zgłaszania SkyCash zagrożeń bezpieczeństwa w Systemie SkyCash na adres e-mail: bezpieczenstwo@skycash.com.

 3. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 50 euro w złotych polskich, jeśli nieautoryzowana Płatność jest skutkiem:

  1. posłużenia się skradzionym albo utraconym przez Użytkownika Instrumentem Płatniczym SkyCash, loginem, hasłem, telefonem Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PIN-em do Konta Płatniczego SkyCash lub e-mail wskazanym w Systemie SkyCash,

  2. przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego SkyCash, loginu, hasła, telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PIN-u do Konta Płatniczego SkyCash lub e-mail wskazanego w Systemie SkyCash - chyba że utrata Instrumentu Płatniczego SkyCash, loginu, hasła, telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PIN-u do Konta Płatniczego SkyCash lub e-mail wskazanego w Systemie SkyCash przed wykonaniem Płatności została spowodowana działaniem lub zaniechaniem SkyCash lub podwykonawcy SkyCash, w tym pracowników tych podmiotów, lub Użytkownik nie miał możliwości stwierdzenia ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia przed wykonaniem Płatności, z wyjątkiem przypadku gdy działał umyślnie.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 9 powyżej Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane Płatności, chyba że doprowadził do nich umyślnie. Jeśli dokonanie zgłoszenia nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie SkyCash, Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane Płatności, chyba że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie.

 2. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności w pełnej wysokości, jeśli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych w ust. 8 powyżej.

 3. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności, za którą SkyCash ponosi odpowiedzialność, SkyCash przywraca Konto Płatnicze SkyCash do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsce taka Płatność, chyba że Użytkownik dokonał powiadomienia o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności w terminie późniejszym niż 13 miesięcy od momentu jej dokonania i wykazania w historii Płatności.

 4. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności SkyCash podejmuje na wniosek Użytkownika działania w celu prześledzenia Płatności i powiadamia Użytkownika o ich wyniku. Wniosek i powiadomienie następują w sposób opisany w § 8 Regulaminu.

 5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonywania tylko takich Płatności w Systemie SkyCash i zasileń Konta Płatniczego SkyCash, które są prawnie dozwolone.

 6. W każdym przypadku powzięcia przez SkyCash wątpliwości co do dokonywanych przez Użytkownika zasileń Konta Płatniczego SkyCash lub Płatności zlecanych przez Użytkownika, na wezwanie SkyCash, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać ze SkyCash przy wyjaśnianiu nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i dokumenty wskazujące na pochodzenie środków i cel Płatności. Brak wyjaśnień może spowodować skierowanie sprawy do organów ścigania.

 7. Użytkownik ponosi koszty transferu danych poprzez sieć Internet związanych z dostępem do Konta Płatniczego SkyCash oraz realizacją Płatności.

 

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI SKYCASH

 1. SkyCash zapewnia dostęp do Systemu SkyCash poprzez SkyCash Mobile oraz SkyCash Web.

 2. SkyCash zobowiązuje się do rozliczania w czasie rzeczywistym Płatności dokonywanych w ramach Systemu SkyCash.

 3. SkyCash odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Systemu SkyCash i bezpieczeństwo realizowanych w nim Płatności.

 4. W przypadku wystąpienia albo podejrzenia wystąpienia oszustwa BOK SkyCash powiadomi Użytkownika telefonicznie lub pocztą elektroniczną (z wykorzystaniem telefonu komórkowego i adresu e-mail podanego przy Rejestracji). W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa informacja zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy Rejestracji, dodatkowo komunikat o zagrożeniach bezpieczeństwa w Systemie SkyCash zostanie opublikowany na stronie internetowej SkyCash: www.skycash.com.

 5. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania Płatności przez Użytkownika.

 6. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje Płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

 7. SkyCash, w przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Systemu SkyCash, ma prawo czasowo wstrzymać jego funkcjonowanie w całości lub w wybranym zakresie.

 8. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa Płatności SkyCash ma prawo monitorowania i analizowania wszystkich operacji wykonywanych w Systemie SkyCash.

 9. SkyCash zastrzega sobie prawo do czasowego bądź stałego zawieszenia działania Systemu SkyCash. O zawieszeniu działalności SkyCash poinformuje Użytkowników z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 10. SkyCash może zablokować Konto Płatnicze SkyCash, w przypadku braku aktywności na Koncie Płatniczym SkyCash Użytkownika (niewykonanie żadnej Płatności) przez 12 miesięcy poprzedzających próbę dokonania Płatności. Ponadto SkyCash może zablokować Konto Płatnicze SkyCash Użytkownika:

  1. jeśli poweźmie informacje, iż Konto Płatnicze SkyCash Użytkownika jest wykorzystywane niezgodnie z Umową, Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa,

  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego SkyCash, w tym w przypadku zgłoszenia utraty hasła dostępu, PIN-u do Konta Płatniczego SkyCash lub dostępu do e-maila podanego przy Rejestracji,

  3. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego SkyCash lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Płatności.

 1. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash dla numeru telefonu, który jest przypisany do istniejącego już Konta Płatniczego SkyCash, BOK SkyCash:

  1. kontaktuje się z Użytkownikiem, do którego dany numer telefonu jest przypisany, przesyłając odpowiednią informację na ostatni znany SkyCash adres poczty elektronicznej danego Użytkownika, w celu weryfikacji salda Konta Płatniczego SkyCash oraz, o ile Użytkownik nie jest już posiadaczem danego zarejestrowanego numeru telefonu, przekazania informacji o wypowiedzeniu Umowy,

  2. w wypadku braku odpowiedzi Użytkownika w terminie 30 dni od daty wysłania wiadomości w sposób wskazany powyżej, BOK SkyCash weryfikuje aktywność na danym Koncie Płatniczym SkyCash w czasie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie. Po stwierdzeniu braku tej aktywności, SkyCash wypowiada Umowę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem, zamyka Konto Płatnicze SkyCash i umożliwia Klientowi Rejestrację pod tym samym numerem telefonu.

 1. Jeżeli SkyCash nie jest w posiadaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub podany adres poczty elektronicznej jest niewłaściwy (w szczególności, gdy wiadomości przesłane przez SkyCash są odrzucane), BOK SkyCash weryfikuje aktywność na danym Koncie Płatniczym SkyCash w czasie 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie nowego Klienta, dysponującego zarejestrowanym w Systemie SkyCash numerem telefonu. Po stwierdzeniu braku tej aktywności, SkyCash zamyka Konto Płatnicze SkyCash i umożliwia zarejestrowanie pod tym samym numerem telefonu nowego Klienta.

 2. Jeżeli w sytuacji opisanej w ust. 11 i 12 powyżej, na Koncie Płatniczym SkyCash Użytkownika znajdują się środki pieniężne, SkyCash, po pobraniu należnych mu opłat, przekazuje środki na Rachunek Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany i niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika lub, jeżeli nie dopełniono obowiązków określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu na indywidualnie oznaczony, nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta Płatniczego SkyCash.

 3. SkyCash blokuje Konto Płatnicze SkyCash Użytkownika, co jest równoznaczne z nierealizowaniem Płatności, po otrzymaniu od Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 8 lit. b Regulaminu.

 4. SkyCash umożliwia udowodnienie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 8 lit. b Regulaminu, na wniosek złożony przez Użytkownika, w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest każde potwierdzenie wysłania wiadomości o odpowiedniej treści, na adres: bok@skycash.com lub elektroniczny odpis formularza kontaktowego wysłanego za pośrednictwem SkyCash Web.

 5. SkyCash informuje Użytkownika o zablokowaniu Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem poczty elektronicznej – niezwłocznie po dokonaniu blokady. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, środki pieniężne Użytkownika pozostają zablokowane na Koncie Płatniczym SkyCash. SkyCash odblokowuje Konto Płatnicze SkyCash, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.

 6. SkyCash ma prawo dokonywać aktualizacji oprogramowania SkyCash Web oraz SkyCash Mobile instalowanego w telefonie Użytkownika. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu. W celu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik każdorazowo akceptuje proponowane przez SkyCash aktualizacje.

 

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona internetowa www.skycash.com oraz wszelkie aplikacje udostępniane Użytkownikom w celu korzystania z Systemu, w tym aplikacja SkyCash Mobile (Aplikacja), a w szczególności ich wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, itd. stanowią przedmiot praw wyłącznych SkyCash.

 2. Oprogramowanie aplikacji, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich SkyCash.

 3. SkyCash udziela Użytkownikowi od momentu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na cały czas, przez który Aplikacja będzie zainstalowana na urządzeniu Użytkownika, w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie w celu korzystania z zapewnionych przez SkyCash funkcjonalności Aplikacji.

 4. Zakres licencji, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:

  1. nieodpłatne pobieranie Aplikacji przez Użytkownika,

  2. zainstalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Użytkownika,

  3. uruchamianie oraz korzystanie z Aplikacji, poprzez jej wyświetlenie i użytkowanie, tylko i wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  1. korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

  2. kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu; w szczególności Użytkownik nie ma prawa upoważniać innych podmiotów do korzystania z Aplikacji, chyba że zezwalają na to wyraźnie przepisy prawa,

  3. wprowadzania zmian do Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania lub korzystania z opracowań Aplikacji,

  4. dezasemblacji Aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu wykonywalnego na źródłowy (reverse engineering) oraz zmiany lub udostępniania kodów źródłowych z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane jest:

  1. korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. podejmowania działań takich jak:

   1. rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),

   2. korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody,

   3. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody,

   4. korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SkyCash.

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie na urządzeniu, spełniającym wymagania techniczne wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 2. W przypadku udostępnienia aktualizacji Aplikacji, SkyCash udzieli Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash za pomocą aplikacji niebędących własnością SkyCash (np. aplikacje mobilne dostarczane przez partnerów SkyCash, w tym Akceptantów), korzystanie z takiej aplikacji odbywa się na zasadach określonych przez producenta aplikacji w odrębnym regulaminie.

 

§ 12 WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a SkyCash wygasa na skutek jej wypowiedzenia.

 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Warunkiem Zamknięcia Konta Płatniczego SkyCash jest wypłacenie przez Użytkownika wszystkich zgromadzonych na nim środków pieniężnych.

 3. SkyCash może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Użytkownik może żądać dostarczenia mu wypowiedzenia na piśmie. Żądanie takie Użytkownik zgłasza drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 4. SkyCash ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednego z następujących ważnych powodów:

  1. niedokonania przez Użytkownika czynności określonych w § 3 ust. 4 lub nieudostępnienia danych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,

  2. negatywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika,

  3. naruszenia przez Użytkownika następujących postanowień Regulaminu: § 4 ust. 5, § 5 ust. 3, § 9 i § 11,

  4. popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Systemu SkyCash,

  5. korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash w sposób niezgodny z prawem,

  6. w przypadkach określonych w § 5 ust. 10 oraz § 10 ust. 11 i 12 Regulaminu,

  7. zmiany przepisów prawa, której skutkiem jest konieczność zaprzestania przez SkyCash prowadzenia Systemu SkyCash,

  8. wydania przez organ państwowy orzeczenia nakazującego SkyCash zaprzestanie prowadzenia Systemu SkyCash,

  9. przepis prawa zobowiązuje SkyCash do wypowiedzenia Umowy.

 1. W sytuacji wypowiedzenia Umowy Użytkownik jest zobowiązany do wycofania środków zgromadzonych na Koncie Płatniczym SkyCash przed upływem okresu wypowiedzenia celem umożliwienia SkyCash Zamknięcia Konta Płatniczego SkyCash.

 2. W przypadku braku wycofania przez Użytkownika środków zgromadzonych na Koncie Płatniczym SkyCash przed upływem okresu wypowiedzenia SkyCash, po pobraniu należnych mu opłat, przekazuje środki na Rachunek Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany i niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika lub, jeżeli nie dopełniono obowiązków określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu na indywidualnie oznaczony, nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta Płatniczego SkyCash.

 3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika i SkyCash powinno nastąpić w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji, w tym poprzez adres e-mail w formie oświadczenia podpisanego przez Użytkownika, zeskanowanego oraz dołączonego jako załącznik do e-maila. Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu powinno nastąpić na adresy kontaktowe SkyCash wskazane w aktualnym Regulaminie oraz na adresy kontaktowe Użytkownika podane w trakcie rejestracji.

 4. Użytkownik, który jest Konsumentem i który zawarł ze SkyCash Umowę na odległość, ma prawo – na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. powyżej wystarczające jest wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu (istotna jest data stempla pocztowego).

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług SkyCash przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8, SkyCash ma prawo żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP), a w przypadku opłat/prowizji naliczanych miesięcznie lub rocznie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania Umowy.

 7. Zasady dokonywania zwrotów towarów/usług zakupionych przez Użytkownika od Akceptanta, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, określa odrębna umowa zawarta przez Użytkownika z Akceptantem.

 

§ 13 ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem stosowanym w relacjach SkyCash z Użytkownikiem jest język polski.

 2. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SkyCash z Użytkownikiem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

 3. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być udostępniane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej SkyCash.

 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.skycash.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 5. SkyCash zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu, w tym Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) poprzez System SkyCash, wiadomość e-mail lub SMS, nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uważa się je za przyjęte.

 6. Użytkownik może wnieść sprzeciw za pomocą wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej aż do daty wejścia w życie zmiany. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Użytkownik może także w terminie na wniesienie sprzeciwu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

 

 

Załącznik Nr 1

Tabela Opłat i Prowizji (TOiP)


 

Usługa

Opłata

Rejestracja w wersji mobilnej i internetowej

bezpłatnie

Płatności

odbiór Płatności

bezpłatnie

Płatność na rzecz Akceptanta (np. sklep)

bezpłatnie

Płatność na rzecz innego Użytkownika SkyCash

0,29 zł.

Płatności za rachunki w wysokości:

 • poniżej 1 000 zł

 • powyżej 1 000 zł


 

 • 1,49 zł

 • 1%

Zasilenie

zasilenie Konta Płatniczego SkyCash przelewem bankowym lub przekazem pocztowym (księgowanie wg sesji elixir)

zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, Poczty Polskiej.

zasilenie online Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub agenta SkyCash (natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji)

1,9%
kwoty zasilenia

Inne

korzystanie z Systemu SkyCash

bezpłatnie

wypłata z Konta Płatniczego SkyCash na Rachunek Bankowy Użytkownika

2 zł

Bankomaty

wypłata gotówki z Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem agenta przyjmującego zlecenia wypłat w ramach funkcjonalności udostępnionej w bankomatach

1,99 zł


 

 

Załącznik Nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy ramowej na korzystanie z Rachunku Płatniczego SkyCash.


 

........................................................

miejscowość, data

 

Imię, nazwisko Klienta: ...................................................................................................................


 

Adres Klienta: .................................................................................................................................

Nazwa i siedziba SkyCash: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Niniejsze oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy ramowej na korzystanie z Rachunku Płatniczego SkyCash


 

Ja niżej podpisany/ a .............................................. informuję o moim odstąpieniu od zawartej w postaci elektronicznej (na odległość) w dniu ……… Umowy ramowej na korzystanie z Rachunku Płatniczego SkyCash.

Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i umowę ze SkyCash zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.


 

 

………..…......................................................................

podpis Klienta składającego oświadczenie