Instrukcja Parkowania SMS

Komenda Opis działania
A(spacja)NumerRejestracyjny> Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jest to pierwsza komenda jaką przesyła Użytkownik, dzięki której zostaje aktywowana usługa mobiParking. Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych, tj. wykonanie przelewu bankowego na rachunek podany w zwrotnym SMS.
Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiParking.
L
Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego.
L (lub) Lista – umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane
SALDO Sprawdzenie stanu konta
Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie stanu aktualnych środków na koncie
XXX
(lub)
XXX1
(lub)
XXX2
itd..
Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
XXX – oznacza pierwsze trzy litery miasta (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony).
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów. Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy.
Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking.
Z**XXX
(lub)
Z**XXX1
(lub)
Z**XXX2
itd..
Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania.
Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie. XXX oznacza kod strefy (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony). 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów. Wysłanie wiadomości SMS o treści Z**XXX2 powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego pojazdu za kwotę ** wyrażoną w PLN. Kwota podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z przepisów danej strefy. Jeśli przepisy strefy wymagają odpowiedniej granulacji kwot to użytkownikowi zostanie pobrana kwota najbliższa niższa od zadeklarowanej przez niego.
AAAXXX
(lub)
AAAXXXY
oznacza wykupienie parkowania na AAA minut w wybranej strefie (podstrefie)
Rozpoczęcie parkowania czasowego:
Okres minimalny 15 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. AAA – litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie.
XXX oznacza pierwsze trzy litery miasta, Y nazwę podstrefy.

Poprzedzenie komendy XXX lub XXXY cyfrą „10” oznacza wykupienie 10 minut czasu postoju w wybranej strefie (podstrefie). Poprzedzenie ww. komendy cyfrą „30” oznacza wykupienie 30 minut czasu postoju w danej strefie. Przykładowo: 300SZCB2 – oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Szczecinie w Strefie C drugiego pojazdu na liście samochodów danego użytkownika
K
(lub)
K1
(lub)
K2
itd..
Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego). Komenda kończąca parkowanie pojazdu.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego K1 pojazdu na liście dostępnych pojazdów. Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy .
Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking.
U1
(lub)
U2
itd..
Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiParking.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.  Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazdu
(numeru rejestracyjnego).
Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).

 

.