5 lipca 2023 08:13

Projekt Unijny

article image

Projekt

SkyCash Poland S.A. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem autonomicznego wielo-źródłowego środowiska opartego o sztuczną inteligencję wspierającego zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi w obszarach miejskich” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: I. badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.2 inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie: I.2.2 projekty B+R przedsiębiorstw, tp projektu 1

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest opracowanie prototypu autonomicznego wielo-źródłowego środowiska opartego o sztuczną inteligencję wspierającego zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi w obszarach miejskich oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem systemu wspierającego zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi w obszarach miejskich wykorzystującego zróżnicowane, w tym nie systemowe dane pochodzące z różnych źródeł.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie nowy produkt w postaci autonomicznego wielo-źródłowego urządzenia oraz nowa usługa wspierająca zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi w obszarach miejskich. Innowacyjność usługi będzie wynikać m.in. z wykorzystania i wnikliwej analizy danych pochodzących z wielu źródeł. Dane pozyskiwane w oparciu o urządzenie wieloźródłowe jak również inne urządzenia IoT/IT i zintegrowaną infrastrukturę będą przetwarzane przez algorytmy sztucznej inteligencji w celu efektywnego, zrównoważonego i przyjaznemu środowisku naturalnemu, wykorzystania dostępnej infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej.

Wartość projektu:  6 385 900 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 928 500 PLN