Regulaminy systemu SkyCash
Regulaminy systemu SkyCash obowiązujący od 18.11.2017r.

zielony

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez SkyCash usług
płatniczych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z zawarcia przez nich umowy
ramowej o usługę płatniczą, zasady korzystania przez Użytkowników z Systemu SkyCash, w tym
z elektronicznego instrumentu płatniczego SkyCash. Niniejszy regulamin określa również zasady
korzystania z aplikacji mobilnych udostępnianych przez SkyCash dla celów korzystania z
Systemu SkyCash.
2. System SkyCash jest obsługiwany przez SkyCash Poland S.A., która prowadzi działalność w
zakresie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych
(„Ustawa”) oraz, co do której Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi postępowanie o wydanie
zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
§ 2 DEFINICJE

 1. 1) SkyCash – SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969; REGON:
  22067719800000, kapitał zakładowy: 10 820 000,00, w całości opłacony, podlegająca nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego;
  2) System SkyCash (System) – system płatności składający się z powiązań pomiędzy płatnikami,
  odbiorcami płatności, SkyCash oraz Akceptantami, w ramach którego obowiązują wspólne
  zasady realizacji Płatności, ich wykonywania, przyjmowania zapłaty przy użyciu Instrumentu
  Płatniczego SkyCash oraz rozliczeń z tego tytułu;
  3) Instrument Płatniczy SkyCash – przedpłacony instrument płatniczy umożliwiający wykonywanie
  Płatności w Systemie SkyCash;
  4) Konto SkyCash – rachunek płatniczy prowadzony przez SkyCash w Systemie SkyCash, któremu
  odpowiada indywidualny dla każdego Użytkownika wirtualny numer bankowego rachunku
  technicznego;
  5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6) Rejestracja – założenie Konta SkyCash w Systemie SkyCash przez Użytkownika;
  7) Umowa – zawierana z chwilą rejestracji na czas nieokreślony umowa ramowa o usługę płatniczą,
  na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest Instrument Płatniczy SkyCash, regulująca
  wykonywanie indywidualnych Płatności;
  8) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ukończone 13 lat, posiadająca co najmniej
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej lub
  przedsiębiorca, który został zarejestrowany w Systemie SkyCash oraz posiada Konto SkyCash;
  9) Klient – osoba zainteresowana Rejestracją w Systemie SkyCash oraz założeniem Konta
  SkyCash;
  10) Akceptant – gmina lub przedsiębiorca, który na podstawie umowy ze SkyCash przyjmuje za
  pośrednictwem Systemu SkyCash zapłatę za oferowane usługi bądź towary (zarówno poprzez
  Internet, jak i we wszelkich miejscach w których prowadzi działalność);
  11) Unikatowy Identyfikator Użytkownika – numer telefonu komórkowego Użytkownika służący do
  jego identyfikacji;
  12) Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash – rachunek bankowy, na którym rozliczane są
  Płatności w Systemie SkyCash;
  13) Bank Rozliczeniowy – bank, który prowadzi Rachunek Rozliczeniowy Systemu SkyCash;
  14) Rachunek Bankowy Użytkownika – rachunek bankowy Użytkownika, którego jest właścicielem
  lub współwłaścicielem, służący do przekazywania środków pieniężnych do systemu SkyCash i na
  który Użytkownik może przekazywać środki z Systemu SkyCash;
  15) Autoryzacja – zgoda Użytkownika na wykonanie Płatności;
  16) PIN – czterocyfrowy kod służący do potwierdzenia Zlecenia Płatniczego w systemie SkyCash;
  17) Zlecenie Płatnicze – skierowane do SkyCash oświadczenie Użytkownika zawierające polecenie
  wykonania Płatności;
  18) Płatność – transfer środków pieniężnych dokonywany za pośrednictwem Systemu SkyCash;
  19) SkyCash Mobile – aplikacja instalowana nieodpłatnie w telefonie komórkowym Użytkownika; w
  celu zainstalowania i korzystania z aplikacji Klient powinien posiadać telefon komórkowy
  spełniający parametry techniczne udostępnione na stronie internetowej SkyCash;
  20) SkyCash Web – wersja Systemu SkyCash dostępna przez Internet; w celu korzystania ze
  SkyCash Web Klient powinien zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią
  Internet i przeglądarkę internetową;
  21) BOK SkyCash – Biuro Obsługi Klienta SkyCash, infolinia telefoniczna prowadzona przez
  SkyCash;
  22) Formatka Reklamacyjna – elektroniczny formularz widoczny w SkyCash Web, służący do
  zgłaszania reklamacji przez Użytkowników, który zawiera zestaw informacji niezbędnych do
  prawidłowej obsługi reklamacji;
  23) Tabela Opłat i Prowizji -stanowiąca załącznik do Regulaminu Tabela, obejmująca zestawienie
  wszystkich opłat i prowizji pobieranych w ramach systemu SkyCash. Tabela Opłat i Prowizji
  zawiera również zestawienie usług, które są nieodpłatne w ramach Systemu SkyCash;
  24) Zamknięcie Konta SkyCash – czynność techniczna polegająca na zakończeniu prowadzenia
  Konta SkyCash Użytkownika dokonywana przez SkyCash po wygaśnięciu Umowy i wycofaniu
  wszystkich środków zgromadzonych uprzednio na tym Koncie.
  § 3 REJESTRACJA
  1. W celu dokonania Rejestracji Klient podaje zaszyfrowanym kanałem internetowym
  udostępnionym przez SkyCash (SkyCash Mobile, SkyCash Web) następujące dane:
  1) nazwę Użytkownika;
  2) numer telefonu komórkowego Użytkownika;
  3) adres e-mail Użytkownika (nie może to być adres skrzynki e-mail, do której dostęp z poziomu
  telefonu jest niezabezpieczony).
  2. Nazwa Użytkownika podawana podczas rejestracji w przypadku osoby fizycznej musi zawierać
  wyłącznie imię i nazwisko a w przypadku przedsiębiorcy imię i nazwisko oraz nazwę firmy
  Użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie w nazwie Użytkownika nazw lub nazwisk innych
  osób oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  3. W przypadku utraty PIN-u na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail wysłane zostanie
  przypomnienie. SkyCash nie odpowiada za utratę środków z Konta SkyCash w przypadku
  kradzieży telefonu automatycznie odbierającego e-maile wysyłane na podany przy rejestracji
  adres e-mail, jeśli dostęp do telefonu lub skrzynki e-mail nie był zabezpieczony przed dostępem
  osób nieuprawnionych.
  4. Korzystanie z promocji organizowanych przez lub przy współudziale SkyCash wymaga
  Rejestracji.
  5. Użytkownik samodzielnie ustala PIN do potwierdzania Płatności oraz hasło dostępu do SkyCash
  Web.
  6. Z chwilą Rejestracji, do której dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika drogą
  elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail lub SMS na wskazany przez Użytkownika w formularzu
  rejestracji adres e-mail/numer telefonu) potwierdzenia dokonania rejestracji, zostaje zawarta
  pomiędzy SkyCash a Użytkownikiem Umowa, na podstawie której Użytkownikowi wydawany jest
  Instrument Płatniczy SkyCash oraz na podstawie której SkyCash zobowiązany jest do
  wykonywania usług przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu, w tym do wykonywania
  indywidualnych Płatności.
  7. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach Systemu SkyCash może być odpłatne.
  Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w formie
  tabeli opłat i prowizji (TOiP), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  8. SkyCash nie pobiera opłat za korzystanie ze środków porozumienia się na odległość z
  Systemem. Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty takich kosztów innym podmiotom wg
  taryfy operatora telekomunikacyjnego lub internetowego.
  9. Po wykonaniu Płatności SkyCash udostępnia poprzez System SkyCash informacje umożliwiające
  zidentyfikowanie Płatności i jej kwoty oraz opłat, o ile zostały pobrane, a w przypadku kilku
  transakcji płatniczych tego samego rodzaju i na rzecz tego samego odbiorcy – informacje o
  całkowitej kwocie tych transakcji płatniczych i opłatach z tego tytułu, o ile zostały pobrane.
  10. W ramach wykonywania Umowy SkyCash będzie informować Użytkownika, za pośrednictwem
  Systemu SkyCash, tj. przy pomocy telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej, o
  możliwościach i warunkach dokonywania Płatności za pomocą Systemu SkyCash, w tym o
  możliwości dokonania zapłaty za pomocą Systemu SkyCash za towary lub usługi oferowane
  przez Akceptantów.
  11. Językiem stosowanym w relacjach SkyCash z użytkownikiem jest język polski.
  12. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SkyCash z Użytkownikiem przed
  zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
  13. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia
  mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą
  użytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną.
  14. Użytkownik może korzystać z Systemu oraz aplikacji SkyCash mobile po spełnieniu
  następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia elektronicznego, w szczególności takiego jak komputer, telefon, inne
  urządzenie mobilne, z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu
  system operacyjnym i przeglądarką internetowej;
  b) urządzenie powinno być wyposażone w system operacyjny w wersji aktualnie wspieranej
  przez SkyCash. Informacja o systemie operacyjnym, aktualnie wspieranym przez SkyCash,
  oraz wymaganej wersji tego systemu, znajduje się na stronie internetowej www.skycash.com.
  § 4 UŻYTKOWNICY
  1. Użytkownikiem SkyCash może zostać, po dokonaniu Rejestracji:
  1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem
  wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego;
  3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  2. Dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) zakładane jest
  Konto firmowe.
  § 5 AKCEPTANCI
  1. Zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, w tym zasady zwrotu lub
  reklamacji towarów/usług zakupionych przez Użytkownika od Akceptanta, zasady rozwiązania
  umowy zawartej przez Użytkownika z Akceptantem, reguluje umowa zawarta pomiędzy
  Użytkownikiem a Akceptantem.
  2. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie lub zaniechanie działania przez
  Akceptanta, w szczególności za skutki prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w
  momencie dokonywania Płatności, posiadanie przez niego wymaganych prawem zezwoleń, jak
  również za odmowę przyjęcia Płatności.
  3. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez Akceptanta. W razie
  niewykonania lub nienależytego wykonania przez Akceptanta umowy zawartej pomiędzy
  Użytkownikiem a Akceptantem w chwili dokonania Płatności, Użytkownik zwraca się z reklamacją
  do Akceptanta, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą u tego Akceptanta.
  § 6 KONTO SKYCASH
  1. Płatności za pomocą Instrumentu Płatniczego SkyCash dokonywane są w ciężar środków
  finansowych udostępnionych SkyCash przez Użytkownika, które ewidencjonowane są na Koncie
  SkyCash.
  2. Jedynym właścicielem Rachunku Rozliczeniowego Systemu SkyCash, w ramach którego
  tworzone jest Konto SkyCash, jest SkyCash.
  3. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik może udostępniać swoje środki pieniężne dla
  potrzeb Płatności, poprzez doładowanie własnego Konta SkyCash:
  1) przelewem bankowym z Rachunku Bankowego Użytkownika; koszty przelewu pokrywane
  są przez Użytkownika;
  2) wpłatą gotówkową u dostawcy świadczącego usługi przekazów pieniężnych na Konto
  SkyCash; koszty wpłaty pokrywane są przez Użytkownika;
  3) za pośrednictwem agregatora płatności Przelewy 24 lub innych, z którymi SkyCash
  zawarł stosowną umowę; prowizja agregatora pokrywana jest przez Użytkownika;
  4) przy użyciu własnej karty płatniczej wydanej pod auspicjami Visa lub MasterCard (z
  zastrzeżeniem kart przedpłaconych lub anonimowych wydanych przez podmioty inne niż
  banki),
  5) w inny sposób przewidziany w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym
  Użytkownika w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
  4. Doładowanie Konta SkyCash w sposób określony w ust. 3 pkt 1),2) powyżej powoduje wzrost
  wartości Konta SkyCash o wartość nominalną kwoty zasilenia, którą został obciążony Rachunek
  Bankowy Użytkownika.
  5. Doładowanie Konta SkyCash w sposób określony w ust. 3 pkt 4) powyżej powoduje wzrost
  wartości Konta SkyCash o wartość kwoty zasilenia pomniejszoną o opłatę wskazaną w aktualnej
  Tabeli Opłat i Prowizji.
  Doładowanie Konta SkyCash może nastąpić również środkami z tytułu udzielonego
  Użytkownikowi kredytu płatniczego. SkyCash udziela Użytkownikom kredytu płatniczego na
  zasadach opisanych w odrębnym regulaminie.
  6. Dostęp do Konta SkyCash za pośrednictwem SkyCash Web wymaga każdorazowego podawania
  numeru telefonu oraz hasła dostępu Użytkownika, jeśli numer ten nie jest zapamiętany przez
  przeglądarkę internetową. W przypadku SkyCash Mobile numer telefonu oraz hasło dostępu
  Użytkownika przypisane są na stałe do telefonu i nie muszą być każdorazowo wprowadzane
  przez Użytkownika.
  7. Udostępnienie Konta SkyCash osobom trzecim, poprzez ujawnienie hasła dostępu lub numeru
  telefonu Użytkownika, jest zabronione.
  8. Konto SkyCash może być doładowane wyłącznie przez Użytkownika SkyCash i wyłącznie w celu
  dokonywania płatności własnych Użytkownika. Konto SkyCash nie może służyć przyjmowaniu
  wpłat od osób trzecich, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 pkt 1) oraz § 8 ust. 12 pkt 1) Regulaminu.
  9. Użytkownik ma prawo do wycofania środków z Konta SkyCash poprzez zlecenie Płatności w
  następujący sposób:
  1) płatność w ramach Systemu SkyCash do innego Użytkownika;
  2) płatność w ramach Systemu SkyCash do osoby niezarejestrowanej jeszcze w Systemie
  SkyCash, która podjęła przekazaną kwotę poprzez dokonanie Rejestracji w ciągu 5
  kolejnych dni kalendarzowych;
  3) płatność u Akceptanta;
  4) przelew na Rachunek Bankowy Użytkownika po dokonaniu jego weryfikacji przez Użytkownika
  zgodnie z ust. 10 poniżej;
  5) w inny sposób przewidziany w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym Użytkownika w
  związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
  przy czym opłaty manipulacyjne związane z poszczególnymi sposobami zasilania Konta SkyCash
  oraz wycofywania środków z Konta SkyCash zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji.
  10. Użytkownik może wypłacić środki z Konta SkyCash w sposób wskazany w ust. 9 pkt 4 powyżej
  po uprzednim przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanego rachunku bankowego oraz
  tożsamości Użytkownika na stronie www.skycash.com w zakładce Weryfikacja Użytkownika.
  11. Użytkownik ma prawo dokonania, poprzez SkyCash Web, zmiany indywidualnych ustawień w
  zakresie:
  1) numeru PIN;
  2) adresu e-mail Użytkownika służącego do komunikacji ze SkyCash;
  3) numeru Rachunku Bankowego Użytkownika (w przypadku braku zmiany, System SkyCash
  przyjmuje, że jest to numer rachunku, z którego dokonano pierwszego zasilenia przelewem
  na Konto SkyCash Użytkownika).
  12. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu, zgłoszenia utraty hasła dostępu, PINu
  do Konta SkyCash oraz dostępu do e-maila podanego przy rejestracji, braku aktywności na
  Koncie SkyCash (niewykonanie żadnej Płatności) przez okres 12 miesięcy, SkyCash ma prawo
  wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę lub zablokować Konto SkyCash, zgodnie z § 10 ust. 11
  Regulaminu. Zgromadzone środki, pomniejszone o opłatę manipulacyjną określoną w Tabeli
  Opłat i Prowizji, SkyCash zobowiązany jest przekazać na Rachunek Bankowy Użytkownika, lub,
  jeżeli rachunek ten jest nieznany – na nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny
  dedykowany danemu Użytkownikowi, inny niż Konto SkyCash.
  13. SkyCash ma prawo wstrzymać lub uniemożliwić realizację Płatności zawierających w polu
  wiadomość słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2
  lit. B UŚUDE Użytkownicy nie mogą dostarczać przez System SkyCash treści o charakterze
  bezprawnym.
  14. SkyCash ma prawo dokonywać aktualizacji oprogramowania SkyCash Web oraz SkyCash Mobile
  instalowanego w telefonie Użytkownika. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu. W
  celu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik każdorazowo akceptuje
  proponowane przez SkyCash aktualizacje.
  § 7 OBSŁUGA REKLAMACJI
  1. Użytkownik ma dostęp do elektronicznej wersji historii Płatności w czasie rzeczywistym poprzez
  SkyCash Web oraz skróconej listy ostatnich Płatności poprzez SkyCash Mobile.
  2. W przypadku wątpliwości dotyczących historii Płatności, a w szczególności sytuacji, gdy
  Użytkownik nie akceptuje zrealizowanej Płatności, kontaktuje się ze SkyCash poprzez
  wypełnienie Formatki Reklamacyjnej, która powinna zawierać:
  a. nazwę Użytkownika;
  b. Unikatowy Identyfikator Użytkownika;
  c. datę reklamowanej Płatności;
  d. godzinę, kiedy reklamowana Płatność miała miejsce;
  e. kwotę reklamowanej Płatności.
  3. SkyCash może w stosownych przypadkach pośredniczyć w procesie reklamacji i zwrotu
  płatności dokonywanych w Systemie SkyCash za pomocą kart płatniczych wydanych
  w czterostronnych organizacjach płatniczych (chargeback). W takim przypadku reklamacja
  powinna zawierać informacje określone przez wydawcę karty płatniczej (najczęściej bank).
  4. Zasady reklamacji i zwrotów płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych
  (chargeback) określa umowa na korzystanie z karty płatniczej zawarta przez Użytkownika z
  wydawcą karty płatniczej.
  5. Formatka Reklamacyjna będzie widoczna w module Obsługa Klienta po zalogowaniu się do
  Konta SkyCash w SkyCash Web.
  6. Użytkownik ma również możliwość zgłoszenia reklamacji:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@skycash.com,
  b. telefonicznie pod wskazanym numerem BOK SkyCash
  c. poprzez przesłanie pisma z dopiskiem: Reklamacja, które będzie zawierało dane
  wymagane w Formatce Reklamacyjnej, na adres: SkyCash Poland S.A., Rondo ONZ
  1, 00-124 Warszawa
  7. Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu 13 miesięcy kalendarzowych (poczynając od
  momentu dokonania Płatności i wykazania jej w historii Płatności lub od dnia kiedy Płatność
  miała być wykonana). Niezłożenie reklamacji w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń
  Użytkownika wobec SkyCash z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie
  wykonanej Płatności.
  8. SkyCash poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, o ile klient złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi w formie elektronicznej
  lub pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny nadawcy.
  9. SkyCash udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
  odpowiedzi przed jego upływem. Za datę wysłania uważa się, w zależności od formy
  zgłoszenia reklamacji: datę wysłania wiadomości e-mail, datę kontaktu telefonicznego lub datę
  nadania pisma w urzędzie pocztowym.
  10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenia reklamacji i
  udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, SkyCash przekaże Użytkownikowi informację
  zawierającą:
  1) wyjaśnienie przyczyny opóźnienia,
  2) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
  3) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi,
  który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  11. Użytkownik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad SkyCash (Komisja Nadzoru
  Finansowego) skargę na działanie SkyCash, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w
  przypadku odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatniczych.
  12. Klient ma prawo zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
  13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd
  właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
  § 8 PŁATNOŚCI W SYSTEMIE SKYCASH
  1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności w Systemie SkyCash jest posiadanie na
  Koncie SkyCash Użytkownika wystarczającej ilości środków pieniężnych.
  2. Do dokonania Płatności przez Użytkownika wystarczające jest podanie Unikatowego
  Identyfikatora Użytkownika.
  3. Momentem otrzymania przez SkyCash Zlecenia Płatniczego jest moment przekazania SkyCash
  zlecenia Użytkownika poprzez System SkyCash.
  4. Płatności w Systemie SkyCash są nieodwołalne i nieodwracalne od chwili otrzymania przez
  SkyCash informacji o Autoryzacji.
  5. Płatności w systemie SkyCash są realizowane zgodnie z umową z Akceptantem, który przyjmuje
  zapłatę Instrumentem Płatniczym SkyCash.
  6. Kwota pojedynczej Płatności w Systemie SkyCash nie może przekroczyć 2000 złotych.
  7. Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej powyżej 50 złotych dziennie, w szczególności
  Płatności u Akceptanta lub do innego Użytkownika oraz zmiana ustawień Konta SkyCash
  wymagają potwierdzenia numerem PIN.
  8. Dokonanie Płatności w Systemie SkyCash w kwocie łącznej poniżej 50 złotych będzie wymagać
  potwierdzenia numerem PIN, jeżeli Użytkownik wprowadzi takie ustawienie w ramach Konta
  SkyCash.
  9. Potwierdzenie Płatności numerem PIN przez Użytkownika, oznacza Autoryzację Płatności.
  Potwierdzenie Płatności numerem PIN nie jest wymagane w przypadku transakcji w kwocie
  niższej niż 50 złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej.
  10. Autoryzacja przez Użytkownika Płatności numerem PIN jest jednoznaczna z wyrażeniem przez
  niego zgody na rozliczenie Płatności i poniesienie jej kosztów. W przypadku transakcji o wartości
  poniżej 50 złotych autoryzacja Płatności numerem PIN nie jest konieczna, z zastrzeżeniem
  postanowień ust. 8 powyżej.
  11. Przekazywanie numeru PIN osobom trzecim jest niedozwolone.
  12. W Systemie SkyCash Użytkownicy mają prawo do dokonywania następujących Płatności:
  1) Płatność do innego Użytkownika SkyCash;
  2) Płatność u Akceptantów;
  3) Płatność na Rachunek Bankowy Użytkownika,
  4) innych przewidzianych w Regulaminie lub innym dokumencie wiążącym Użytkownika w
  związku ze świadczeniem na jego rzecz usług przez SkyCash.
  13. System SkyCash umożliwia otrzymanie Płatności od innego Użytkownika, w ramach Systemu
  SkyCash (przelew pomiędzy Użytkownikami). Prawidłowość danych Użytkownika, który ma być
  odbiorcą Płatności, jest w takim przypadku weryfikowana poprzez podanie Użytkownikowi, który
  dokonuje Płatności, nazwy Użytkownika przypisanej w Systemie SkyCash do danego numeru
  telefonu komórkowego odbiorcy.
  14. SkyCash na bieżąco informuje Użytkowników o nowych funkcjonalnościach oraz nowych
  rodzajach Płatności, których będzie można dokonywać poprzez SkyCash.
  § 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Warunkiem korzystania z Systemu SkyCash jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem
  do Internetu, zarejestrowanego w Polsce (niezależnie od tego, czy jest to telefon w abonamencie
  dla klienta indywidualnego, w abonamencie dla przedsiębiorcy, czy też w taryfie przedpłaconej).
  2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń SkyCash w zakresie zasad
  bezpieczeństwa transakcji płatniczych w systemie SkyCash.
  3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane uwierzytelniające (w tym kod PIN oraz dane
  podane w trakcie zakładania Konta) w taki sposób, aby nie dostał się on w posiadanie osób
  nieuprawnionych.
  4. Zaleca się, aby Użytkownik Systemu upewnił się, czy jego środowisko komputerowe i środowisko
  jego urządzenia mobilnego jest bezpieczne.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i stosowania podstawowych metod zabezpieczeń
  komputera i telefonu. Metody zabezpieczeń, które powinny być stosowane:
  1) programy antywirusowe i antyspamowe, przy czym istotne jest, aby je na bieżąco
  aktualizować,
  2) zapory sieciowe – firewall,
  3) aktualizacja systemów operacyjnych komputera, instalowanie poprawek, wydanych przez
  producenta systemu operacyjnego,
  4) stosowanie haseł zabezpieczających dostęp do komputera, wygaszaczy ekranu chronionych
  hasłem – szczególnie jeśli poza Użytkownikiem z komputera korzysta więcej osób;
  5) nieudostępniania swojego Konta/dostępu do aplikacji innym osobom;
  6) czyszczenie rejestrów, plików cookies;
  7) niekorzystanie z opcji automatycznego zapamiętywania przez urządzenie Użytkownika
  loginów/haseł dostępu do Systemu SkyCash/aplikacji SkyCash.
  6. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych
  do autoryzacji Użytkownik powinien natychmiast te dane zmienić lub dokonać blokady dostępu
  do Systemu.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa systemu SkyCash oraz rekomendacje
  SkyCash dotyczące bezpiecznego korzystania z Systemu zamieszczone są na stronach
  internetowych SkyCash (www.skycash.com).
  8. Użytkownik powinien przestrzegać rekomendacji i zaleceń, o których mowa w ust. 7.
  9. Użytkownik SkyCash ma obowiązek:
  1) korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash zgodnie z Umową i Regulaminem;
  2) niezwłocznego zgłaszania SkyCash stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo
  nieuprawnionego użycia indywidualnych zabezpieczeń Instrumentu Płatniczego SkyCash
  lub nieuprawnionego dostępu do tego Instrumentu, w szczególności dotyczy to sytuacji
  wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie loginu i hasła lub telefonu Użytkownika
  z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINu do Konta SkyCash lub dostępu do e-maila
  wskazanego w Systemie SkyCash;
  3) od chwili Rejestracji, podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszania
  indywidualnych zabezpieczeń tego Instrumentu, w szczególności jest obowiązany do
  przechowywania telefonu komórkowego, PIN oraz haseł dostępu do Instrumentu
  Płatniczego SkyCash z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich
  osobom nieuprawnionym.
  10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 2) niniejszego paragrafu Użytkownik dokonuje pocztą
  elektroniczną na adres: bok@skycash.com lub poprzez formularz kontaktowy na SkyCash Web.
  11. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności do łącznej ich sumy odpowiadającej
  równowartości 150 euro w złotych polskich, jeśli nieautoryzowana Płatność jest skutkiem:
  1) posłużenia się utraconym przez Użytkownika Instrumentem Płatniczym SkyCash,
  loginem, hasłem, telefonem Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINem do
  Konta SkyCash lub e-mail wskazanym w Systemie SkyCash,
  2) nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika obowiązku określonego
  w ust. 9 pkt 3 powyżej lub przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego SKyCash, loginu,
  hasła, telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją SkyCash, PINu do Konta SkyCash
  lub e-mail wskazanego w Systemie SkyCash.
  12. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 10 powyżej Użytkownik nie odpowiada
  za nieautoryzowane Płatności, chyba że doprowadził do nich umyślnie. Jeśli dokonanie
  zgłoszenia nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie SkyCash, Użytkownik nie odpowiada
  za nieautoryzowane Płatności, chyba że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie.
  13. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności w pełnej wysokości, jeśli doprowadził
  do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa
  naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych w ust. 9 powyżej.
  14. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności,
  za którą SkyCash ponosi odpowiedzialność, SkyCash przywraca Konto SkyCash do stanu jaki
  istniałby, gdyby nie miała miejsce taka Płatność, chyba że Użytkownik dokonał powiadomienia
  o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności w terminie późniejszym
  niż 13 miesięcy od momentu jej dokonania i wykazania w historii Płatności.
  15. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności SkyCash podejmuje na
  wniosek Użytkownika działania w celu prześledzenia Płatności i powiadamia Użytkownika o ich
  wyniku. Wniosek i powiadomienie następuje w sposób opisany w § 7 Regulaminu.
  16. Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonywania tylko takich Płatności w Systemie SkyCash i
  zasileń Konta SkyCash, które są prawnie dozwolone.
  17. Użytkownik ponosi koszty transferu danych poprzez sieć Internet związanych z dostępem do
  Konta SkyCash oraz realizacją Płatności.
  18. Każdy Użytkownik może zaprosić do Systemu SkyCash inne osoby w dowolnej liczbie poprzez
  przesłanie im Płatności.
  § 10 PRAWA I OBOWIĄZKI SKYCASH
  1. SkyCash zapewnia dostęp do Systemu SkyCash poprzez SkyCash Mobile oraz SkyCash Web.
  2. SkyCash zobowiązuje się do rozliczania w czasie rzeczywistym Płatności dokonywanych w
  ramach Systemu SkyCash.
  3. SkyCash odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Systemu SkyCash i bezpieczeństwo
  realizowanych w nim Płatności.
  4. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy
  telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w
  szczególności interfejsów służących do wykonywania Płatności przez Użytkownika.
  5. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których
  Użytkownik realizuje Płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane
  dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z
  zaleceniami producenta.
  6. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Płatności,
  jeśli zostały one wykonane zgodnie z Unikatowym Identyfikatorem Użytkownika, bez względu na
  inne informacje o Użytkowniku posiadane przez SkyCash.
  7. SkyCash odmawia obsługi realizacji Płatności, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi
  przepisami prawa, jak również z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  8. SkyCash, w przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Systemu SkyCash,
  ma prawo czasowo wstrzymać jego funkcjonowanie w całości lub w wybranym zakresie.
  9. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa Płatności SkyCash ma prawo
  monitorowania i analizowania wszystkich operacji wykonywanych w Systemie SkyCash.
  10. SkyCash zastrzega sobie prawo do czasowego, bądź stałego zawieszenia działania systemu
  SkyCash. O zawieszeniu działalności SkyCash poinformuje Użytkowników z minimum
  siedmiodniowym wyprzedzeniem.
  11. SkyCash może zablokować Konto SkyCash, w przypadku braku aktywności na Koncie SkyCash
  Użytkownika (niewykonanie żadnej Płatności) przez 12 miesięcy poprzedzających próbę
  dokonania Płatności. Ponadto SkyCash może zablokować Konto SkyCash Użytkownika:
  1) jeśli poweźmie informacje, iż Konto SkyCash Użytkownika jest wykorzystywane
  niezgodnie z Umową, Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa;
  2) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego
  SkyCash;
  3) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego SkyCash lub
  umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Płatności.
  12. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci korzystania z Instrumentu Płatniczego SkyCash dla
  numeru telefonu, który jest przypisany do istniejącego już Konta SkyCash, BOK SkyCash (1)
  kontaktuje się z Użytkownikiem, do którego dany numer telefonu jest przypisany, przesyłając
  odpowiednią informację na ostatni znany SkyCash adres poczty elektronicznej danego
  Użytkownika, w celu weryfikacji salda Konta SkyCash oraz, o ile Użytkownik nie jest już
  posiadaczem danego zarejestrowanego numeru telefonu, przekazania informacji o
  wypowiedzeniu Umowy, (2) w wypadku braku odpowiedzi Użytkownika w terminie 30 dni od daty
  wysłania wiadomości w sposób wskazany powyżej, BOK SkyCash weryfikuje aktywność na
  danym Koncie SkyCash w czasie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie. Po stwierdzeniu
  braku tej aktywności, SkyCash wypowiada Umowę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem,
  likwiduje Konto SkyCash i umożliwia Klientowi Rejestrację pod tym samym numerem telefonu.
  13. Jeżeli SkyCash nie jest w posiadaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub podany adres
  poczty elektronicznej jest niewłaściwy (w szczególności, gdy wiadomości przesłane przez
  SkyCash są odrzucane), BOK SkyCash weryfikuje aktywność na danym Koncie SkyCash w
  czasie 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie nowego Klienta, dysponującego
  zarejestrowanym w Systemie SkyCash numerem telefonu. Po stwierdzeniu braku tej aktywności,
  SkyCash likwiduje Konto i umożliwia zarejestrowanie pod tym samym numerem telefonu nowego
  Użytkownika.
  14. Jeżeli w sytuacji opisanej w ust. 12 powyżej, na Koncie SkyCash Użytkownika znajdują się środki
  pieniężne, SkyCash, po pobraniu należnych SkyCash opłat, przekazuje środki na Rachunek
  Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek ten jest nieznany i niemożliwe
  jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika, na indywidualnie oznaczony, nieoprocentowany
  bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta SkyCash.
  15. SkyCash blokuje Konto SkyCash Użytkownika, co jest równoznaczne z nierealizowaniem
  Płatności, po otrzymaniu od Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 2)
  Regulaminu.
  16. SkyCash umożliwia udowodnienie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 2)
  Regulaminu, na wniosek złożony przez Użytkownika, w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania
  zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest każde potwierdzenie wysłania wiadomości
  o odpowiedniej treści, na adres: bok@skycash.com lub elektroniczny odpis formularza
  kontaktowego wysłanego za pośrednictwem SkyCash Web.
  17. SkyCash informuje Użytkownika o zablokowaniu Konta SkyCash za pośrednictwem poczty
  elektronicznej przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po dokonaniu
  blokady. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, środki pieniężne Użytkownika pozostają
  zablokowane na Koncie SkyCash. SkyCash odblokowuje Konto SkyCash, jeżeli przestały istnieć
  podstawy do utrzymywania blokady.
  18. W każdym przypadku powzięcia przez SkyCash wątpliwości co do dokonywanych przez
  Użytkownika zasileń Konta SkyCash lub Płatności zlecanych przez Użytkownika, na wezwanie
  SkyCash, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać ze SkyCash przy wyjaśnianiu
  nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i dokumenty wskazujące na
  pochodzenie środków i cel Płatności.
  § 11 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Podane przez Użytkownika dane osobowe SkyCash przetwarza rzetelnie i zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa w przewidzianych poniżej celach.
  2. Dane osobowe są przetwarzane dla celów zgodnych z przepisami prawa, tj. dla celów zawarcia,
  zmiany treści, wykonania i rozwiązania umowy z Użytkownikiem, rozpatrywania reklamacji
  Użytkowników oraz – w przypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody – dla celów
  marketingowych.
  3. SkyCash umożliwia Użytkownikowi w każdym czasie dostęp do podanych przez niego danych
  osobowych, ich aktualizację lub poprawianie.
  4. SkyCash przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji
  celów, dla których są gromadzone lub, dla których są przetwarzane po zakończeniu Umowy.
  5. SkyCash może udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tylko za jego wyraźną
  zgodą, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  § 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Strona internetowa www.skycash.com oraz wszelkie aplikacje udostępniane Użytkownikom w
  celu korzystania z Systemu, w tym aplikacja SkyCash Mobile (Aplikacja), a w szczególności ich
  wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne
  aplikacje, itd. stanowią przedmiot praw wyłącznych SkyCash.
  2. Oprogramowanie aplikacji, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje,
  adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich
  SkyCash.
  3. SkyCash udziela Użytkownikowi od momentu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu
  Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na cały czas, przez który Aplikacja
  będzie zainstalowana na urządzeniu Użytkownika, w zakresie niezbędnym do korzystania
  z Aplikacji. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie w celu
  korzystania z zapewnionych przez SkyCash funkcjonalności Aplikacji.
  4. Zakres licencji, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) nieodpłatne pobieranie Aplikacji przez Użytkownika;
  b) zainstalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Użytkownika;
  c) uruchamianie oraz korzystanie z Aplikacji, poprzez jej wyświetlenie i użytkowanie, tylko i
  wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  b) kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania
  lub najmu; w szczególności Użytkownik nie ma prawa upoważniać innych podmiotów do
  korzystania z Aplikacji, chyba że zezwalają na to wyraźnie przepisy prawa,
  c) wprowadzania zmian do Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania
  lub korzystania z opracowań Aplikacji,
  d) dezasemblacji Aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu
  wykonywalnego na źródłowy (reverse engineering) oraz zmiany lub udostępniania kodów
  źródłowych z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez
  przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie
  zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na
  dokonywanie takich operacji.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane
  jest:
  a) korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez
  użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) podejmowania działań takich jak:
  I. rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
  II. korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika bez jego
  zgody;
  III. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu
  wejście w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innego Użytkownika
  bez jego zgody.
  IV. korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla
  SkyCash.
  7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie na urządzeniu,
  spełniającym wymagania techniczne wskazane w § 3 ust. 14 Regulaminu.
  8. W przypadku udostępnienia aktualizacji Aplikacji, SkyCash udzieli Użytkownikowi licencji na
  korzystanie z Aplikacji, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
  9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash za pomocą aplikacji
  niebędących własnością SkyCash (np. aplikacje mobilne dostarczane przez partnerów SkyCash,
  w tym Akceptantów), korzystanie z takiej aplikacji odbywa się na zasadach określonych przez
  producenta aplikacji w odrębnym regulaminie.
  § 13 OPŁATY I PROWIZJE W SYSTEMIE SKYCASH
  1. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opłat i prowizji zawiera Tabela Opłat i Prowizji.
  2. Opłaty i prowizje potrącane są z salda, które znajduje się na Koncie SkyCash Użytkownika.
  § 14 WYGAŚNIĘCIE UMOWY
  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a SkyCash wygasa na skutek jej wypowiedzenia.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, z
  zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu. Warunkiem Zamknięcia Konta SkyCash jest wypłacenie
  przez Użytkownika wszystkich zgromadzonych na nim środków pieniężnych, z zastrzeżeniem
  postanowień § 10 ust. 12-14 Regulaminu.
  3. SkyCash może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.
  Użytkownik może także żądać dostarczenia mu wypowiedzenia na piśmie, podając swoje imię i
  nazwisko oraz adres zamieszkania. Żądanie takie Użytkownik zgłasza drogą elektroniczną z
  adresu e-mail podanego przez tego Użytkownika podczas Rejestracji.
  4. SkyCash ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednego z następujących ważnych
  powodów:
  1) naruszenia przez Użytkownika następujących postanowień Regulaminu: § 6 ust. 7, § 8 ust.
  11, § 9 i § 12;
  2) popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Systemu SkyCash,
  3) korzystania przez Użytkownika z Systemu SkyCash w sposób niezgodny z prawem,
  4) w przypadkach określonych w § 6 ust. 12 Regulaminu,
  5) zmiany przepisów prawa, której skutkiem jest konieczność zaprzestania przez SkyCash
  prowadzenia Systemu SkyCash,
  6) wydania przez organ państwowy orzeczenia nakazującego SkyCash zaprzestanie
  prowadzenia Systemu SkyCash,
  7) przepis prawa zobowiązuje SkyCash do wypowiedzenia Umowy.
  5. W sytuacji wypowiedzenia Umowy Użytkownik jest zobowiązany do wycofania środków
  zgromadzonych na Koncie SkyCash przed upływem okresu wypowiedzenia celem umożliwienia
  SkyCash Zamknięcia Konta SkyCash.
  6. W przypadku braku wycofania przez Użytkownika środków zgromadzonych na Koncie SkyCash
  przed upływem okresu wypowiedzenia SkyCash, po pobraniu należnych SkyCash opłat,
  przekazuje środki na Rachunek Bankowy Użytkownika przez niego wskazany lub, jeżeli rachunek
  ten jest nieznany i niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika, na indywidualnie
  oznaczony, nieoprocentowany bankowy rachunek techniczny niestanowiący Konta SkyCash.
  7. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika i SkyCash powinno nastąpić w formie pisemnej lub na
  innym trwałym nośniku informacji, w tym poprzez adres e-mail w formie oświadczenia
  podpisanego przez Użytkownika, zeskanowanego oraz dołączonego jako załącznik do e-maila.
  Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu powinno nastąpić na adresy kontaktowe SkyCash
  wskazane w aktualnym Regulaminie oraz na adresy kontaktowe Użytkownika podane w trakcie
  rejestracji.
  8. Użytkownik, który jest Konsumentem i który zawarł ze SkyCash Umowę na odległość ma prawo –
  na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, bez podania przyczyn,
  odstąpić od niej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi
  załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie pocztą
  oświadczenia (w formie pisemnej) o odstąpieniu przed upływem ww. 14 dniowego terminu. Dla
  ułatwienia adres SkyCash w sprawie odstąpienia od Umowy podano w tym załączniku. W
  przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W przypadku rozpoczęcia
  przez Użytkownika korzystania z usług SkyCash przed upływem ww. 14 dniowego terminu do
  odstąpienia, SkyCash ma prawo żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane w wysokości
  określonej w TOiP, a w przypadku opłat/prowizji naliczanych miesięcznie lub rocznie w wysokości
  proporcjonalnej do okresu obowiązywania Umowy.
  9. Zasady dokonywania zwrotów towarów/usług zakupionych przez Użytkownika od Akceptanta,
  wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem,
  określa odrębna umowa zawarta przez Użytkownika z Akceptantem.
  § 15 ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.skycash.com w sposób
  umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  2. SkyCash zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu lub TOiP poprzez System SkyCash,
  wiadomość e-mail lub SMS, nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w
  życie zmian Regulaminu lub TOiP. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian
  Użytkownik nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uważa się je za przyjęte.
  3. Użytkownik może wnieść sprzeciw za pomocą wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty
  elektronicznej aż do daty wejścia w życie zmiany. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Umowa
  wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Użytkownik może także w
  terminie na wniesienie sprzeciwu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez
  ponoszenia opłat.
Czytaj więcej ↓
Inne regulaminy
Inne regulaminy

Regulamin użytkownika Systemu Skycash – obowiązuje od 18 listopada 2017 r.

 Regulamin usługi “Płatność za rachunki” w systemie SkyCash

Regulamin Promocji „Prezent za doładowanie” w Plusie

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia usług Podróżuj bezpiecznie i Parkuj bezpiecznie  →

Pobierz Regulamin usług Podróżuj bezpiecznie i Parkuj bezpiecznie→

Pobierz Wniosek o wypłatę odszkodowania usług Podróżuj bezpiecznie i Parkuj bezpiecznie →

Pobierz Regulamin usługi „karta na kartę”  →

Pobierz Regulamin weryfikacji dokumentu tożsamości  →

Pobierz Regulamin Usługi SkyCash dla Firm (dawniej mobiParking Flota) w wersji obowiązującej od 1 kwietnia 2017→

Tabela opłat i prowizji →

Pobierz Regulamin mobiParking w systemie SkyCash dla użytkowników ORLEN FLota →

Pobierz Regulamin usługi „Bilet w aplikacji mobilnej” w Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. →

Pobierz Regulamin usługi “Bilet elektroniczny w Kolejach Wielkopolskich sp. z o.o. (od 18.12.2017r.)

Pobierz REGULAMIN USŁUGI „BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ” W „PRZEWOZY REGIONALNE”→

Pobierz Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash →

Pobierz regulamin Centrum Kart SkyCash→

Pobierz Regulamin Płatności za Rachunki w Systemie SkyCash→

Pobierz Regulamin Doładowań GSM w aplikacji SkyCash →

Pobierz Regulamin wypłat gotówkowych z bankomatów w systemie SkyCash  →

Pobierz regulamin usługi mobiParking →

Pobierz Regulamin Promocji „5 złotych na start z mobiParking” →

Pobierz Regulamin systemu rabatowego SkyBonus →

Pobierz Regulamin Usługi Płatności Parkingowych Portal Białystok →

Pobierz Regulamin Usługi Płatności Parkingowych Portal Warszawa→

Pobierz Regulamin usługi „BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ” w PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA obowiązujący od dnia 12 grudnia 2016 →

Pobierz Regulamin promocji Orange „20% więcej za doładowanie przez Aplikację Mobilną”→

Pobierz Regulamin usługi “Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich” (obowiązuje od 1 grudnia 2017)→

Pobierz regulamin KZK GOP

Pobierz Regulamin promocji Visa Checkout

Regulamin usługi Bilety Autobusowe Dworzec online w aplikacji SkyCash

Regulamin usługi bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego w SkyCash

Archiwalne regulaminy

Regulamin Promocji „5 złotych w Studenckim Starterze” →

Regulamin promocji „2=1”→

Regulamin promocji „Darmowy bilet do kin Helios”(od 24.11.2017) →

Pobierz Regulamin usługi “Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich”→

Regulamin promocji „Black Friday Darmowy bilet do kina ” →

Pobierz Regulamin doładowań SkyCash z wykorzystaniem Premium SMS →

Pobierz Regulamin promocji „2 darmowe bilety do Multikina” z Masterpass (obowiązująca od 16.09.2017)→

Pobierz Regulamin promocji “Dzień Płatności Bezgotówkowych” →

Regulamin promocji „Darmowy bilet do kin Helios”(do 23.11.2017) →

Regulamin promocji „Darmowy bilet do kina (do 23.11.2017)” →

Regulamin promocji „Darmowy bilet do Multikina” (do 23.11.2017)→

Regulamin promocji „Darmowy bilet do Multikina” (Trójmiasto, Warszawa, Kraków) (do 23.11.2017)→

Regulamin promocji „Darmowy bilet do kina” →

Regulamin promocji „Darmowy bilet do Multikina” →

Regulamin promocji „Darmowy bilet do Multikina” (Trójmiasto, Warszawa, Kraków) →

Pobierz Regulamin promocji PayU w SkyCash →

Pobierz Regulamin promocji „2 darmowe bilety do Multikina” z Masterpass (obowiązująca do 15.09.2017)→

Pobierz Regulamin promocji “Zgarnij dychę za znajomego”→

Pobierz Regulamin Promocji – bilety do kina za doładowania w sieci Plus →

Pobierz Regulamin wypłat gotówkowych z bankomatów w systemie SkyCash obowiązujący do 10 lutego 2015→

Pobierz Regulamin Promocji CashBack dla biletów PKP Intercity→

Regulamin promocji “Toruń za pół ceny” →

Regulamin Promocji Bilet z Lumi→

Pobierz Regulamin Promocji „Promocja dla Samsung Galaxy S6””→

Pobierz Regulamin promocji „Bilet? Klik i kupione!” →

Pobierz Regulamin usługi płatności parkingowych użytkownika Flota obowiązujący do 30 2015 czerwca →

Pobierz Regulamin usługi płatności parkingowych użytkownika Flota obowiązujący od 1 lipca 2015 do 14 stycznia 2016 →

Pobierz Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash obowiązujący do 29 lutego 2016r.→

Pobierz Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash obowiązujący do 28 lutego 2017r.→

Pobierz Regulamin Biletu Telefonicznego – PKS Polonus →

Pobierz regulamin promocji “Miej Voucher i daj voucher” →

Pobierz regulamin promocji “Okresowe i vouchery”  →

Pobierz regulamin promocji “Pionierzy oglądają za darmo” →

Pobierz Regulamin konkursu Przewozów Regionalnych “Strzel Gola” 

Pobierz Regulamin konkursu “Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash” →

Pobierz Regulamin promocji doładowań „30% więcej za doładowanie przez internet”→

Pobierz Regulamin promocji “Pierwszy dzwonek” →

Pobierz Regulamin promocji “Wygraj smartfona”→

Pobierz Regulamin wypłat gotówkowych z bankomatów w systemie SkyCash obowiązujący od 11 lutego 2015 →

Pobierz Regulamin promocji Orange „30% więcej za doładowanie przez internet” edycja 2.→

Pobierz Regulamin promocji “Wypłaty z bankomatów Euronet za 1,99 PLN”→

Pobierz Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash obowiązujący od 1 marca 2017r.→

Pobierz Regulamin promocji “CashBack dla biletów Przewozów Regionalnych”→

Pobierz Regulamin promocji “Odzyskaj piątaka” →

Pobierz Regulamin Usługi SkyCash dla Firm (dawniej mobiParking Flota) w wersji obowiązującej od 15 stycznia 2016 do 30 marca 2017→

Pobierz Regulamin promocji “2 x 50zł na przejazdy w aplikacji UBER”→

Pobierz Regulamin promocji “3zł na dalszą drogę “- promocji dla użytkowników SkyCash →

Pobierz Regulamin promocji “4zł na start “- promocji dla nowych użytkowników SkyCash →

Promocja “4zł na start” zostaje zakończona z dniem 29.06.2017r.

Czytaj więcej ↓